Název: Ekonomičtí migranti na trhu práce města Plzně
Další názvy: Economic Migrants in the Labour Market of the City of Pilsen
Autoři: Vinická, Věra
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Ježek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7653
Klíčová slova: ekonomičtí migranti;trh práce;Plzeň;ekonomická krize;agentura práce
Klíčová slova v dalším jazyce: economic migrants;labor market;Pilsen;economic crisis;staff agency
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na situaci a stav ekonomických migrantů na trhu práce v okrese Plzeň-město v časovém období 2000 ? 2010. V první části práce je popsána mezinárodní ekonomická migrace v obecné rovině a její příčiny a důsledky jak na mateřské, tak na cílové země. Dále jsou zde charakterizováni ekonomičtí migranti v České republice. Pracovněprávní podmínky na trhu práce a vývoj jejich počtu ve sledovaném období. Ve druhé části je analyzován vývoj počtu ekonomických migrantů na trhu práce v okrese Plzeň-město. Je přiblížena jejich struktura zaměstnanosti na trhu práce, dále struktura podle státní příslušnosti a nejžádanější profese v okrese. Jsou zde také popsány změny na trhu práce, týkající se ekonomických migrantů v období hospodářské recese. Zmíněna je i role agentur práce zaměstnávající ekonomické migranty na trhu práce v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the situation and the state of economic migrants in the labor market in the district of the City of Pilsen in the time period of 2000 - 2010. The first part describes the international economic migration in general and its causes and consequences, both for the home and the destination country. There are also characterized by economic migrants in the Czech Republic. Employment conditions in the labor market and the development of their number in the period. In the second part analyzes the evolution of the number of economic migrants in the labor market in the district of the City of Pilsen. It approached their structure of employment in the labor market, further structure by nationality and the most sought kind of professions in the district. There are also described changes in the labor market on the economic migrants in times of economic recession. Mentioned is also the role of employment agencies employing economic migrants on the labor market in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vera_Vinicka.pdfPlný text práce316,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vinicka - vedouci .zipPosudek vedoucího práce329,1 kBZIPZobrazit/otevřít
Vinicka - oponent.jpgPosudek oponenta práce275,2 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vinicka.jpgPrůběh obhajoby práce177,86 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.