Title: Marketingové nástroje na trzích B2B
Other Titles: Marketing tools for B2B markets
Authors: Kavková, Barbora
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7655
Keywords: B2B;průmyslový trh;marketingový mix;Engel strojírenská spol. s.r.o.;STIGMA DISTRIBUTION;s.r.o.;Arma Bau s.r.o.
Keywords in different language: B2B;industrial markets;marketing mix;Engel strojírenská spol. s.r.o.;STIGMA DISTRIBUTION;s.r.o.;Arma Bau s.r.o.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku B2B trhů. V práci je nejprve obecně charakterizována problematika B2B trhů, následně jsou charakterizovány tři společnosti, které působí právě na B2B trzích. Jde o společnost Arma Bau s.r.o., která zpracovává železářskou ocel, společnost Engel strojírenská spol. s.r.o., která vyrábí a kompletuje stroje či komponenty strojů pro celosvětově známou společnost Engel, poslední společností je plzeňská společnost STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o., která je výrobcem značky sportovního oblečení Horsefeathers. U každé této společnosti byl představen marketingový mix, který danou společnost vystihuje. Výstupem této práce je, díky získaným informacím, navržení změn v marketingové strategii společnosti Arma Bau s.r.o., největší rozsah změn navrhovaných pro tuto společnost se týká propagace, kterou společnost nemá příliš propracovanou.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the B2B markets. On the first are generally described the B2B markets, subsequently are described three companies operating currently in B2B markets. Arma Bau s.r.o. company, which processes a reinforced steel, Engel strojírenská spol. s.r.o., which manufactures and completes machines or machine components for the worldwide known company Engel, last company is the company from Pilsen STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o. a producer of brand Horsefeathers. For all three companies was introduced a marketing mix, which the company describes. The outcome of this work is suggest changes in a marketing strategy for Arma Bau s.r.o. company, the largest range of changes proposed for this company is concerned on promotion, the promotion in this company is not good elaborated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kavkova Barbora.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Kavkova_V.pdfPosudek vedoucího práce938,44 kBAdobe PDFView/Open
Kavkova_O.pdfPosudek oponenta práce894,71 kBAdobe PDFView/Open
Kavkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce336,46 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.