Title: Analýza činnosti rekreačního střediska Monínec, návrhy zlepšení
Other Titles: The analysis of activity of the holiday resort Moninec and suggestions of measures for improvement of its activity.
Authors: Šeráková, Helena
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7676
Keywords: poskytované služby;cestovní ruch;návštěvnost;marketingový výzkum;spokojenost zákazníka
Keywords in different language: provided services;tourist industry;attendance;marketing research;customer satisfaction
Abstract: Předložená práce je zaměřená na charakteristiku a analýzu rekreačního střediska z hlediska poskytovaných služeb, návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků. Téma bylo zvoleno z důvodu nutnosti tuto problematiku dostatečně rozebrat a navrhnout zlepšující opatření. Tato zlepšující opatření byla navrhnuta na základě zmíněné analýzy návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků, k čemuž byl využit marketingový výzkum. Marketingový výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření, přičemž odpovědi byly získávány osobním a elektronickým dotazováním. Výstupem práce je zhodnocení současného stavu rekreačního střediska a navrhnutí zlepšujících opatření vycházejících z podnětů návštěvníků.
Abstract in different language: The presented paper is focused on the characterisation and the analysis of one holiday resort from the point of view of provided services, attendance and visitor satisfaction. The theme was chosen because of the necessity to sufficiently analyse this issue and to suggest the measures for improvement. These measures for improvement were proposed on the basis of above mentioned analysis of attendance and visitor satisfaction to which it was used a marketing research. Marketing research was conducted through a questionnaire survey and the responses were collected by means of personal or electronic questioning. The result of this paper is the evaluation of current state of the holiday resort and the proposition of measures for improvement based on the visitor feedbacks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helena_Serakova_-_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Serakova _V.pdfPosudek vedoucího práce931,72 kBAdobe PDFView/Open
Serakova_o.pdfPosudek oponenta práce903,74 kBAdobe PDFView/Open
Serakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce423,25 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.