Název: Analýza činnosti rekreačního střediska Monínec, návrhy zlepšení
Další názvy: The analysis of activity of the holiday resort Moninec and suggestions of measures for improvement of its activity.
Autoři: Šeráková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7676
Klíčová slova: poskytované služby;cestovní ruch;návštěvnost;marketingový výzkum;spokojenost zákazníka
Klíčová slova v dalším jazyce: provided services;tourist industry;attendance;marketing research;customer satisfaction
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na charakteristiku a analýzu rekreačního střediska z hlediska poskytovaných služeb, návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků. Téma bylo zvoleno z důvodu nutnosti tuto problematiku dostatečně rozebrat a navrhnout zlepšující opatření. Tato zlepšující opatření byla navrhnuta na základě zmíněné analýzy návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků, k čemuž byl využit marketingový výzkum. Marketingový výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření, přičemž odpovědi byly získávány osobním a elektronickým dotazováním. Výstupem práce je zhodnocení současného stavu rekreačního střediska a navrhnutí zlepšujících opatření vycházejících z podnětů návštěvníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented paper is focused on the characterisation and the analysis of one holiday resort from the point of view of provided services, attendance and visitor satisfaction. The theme was chosen because of the necessity to sufficiently analyse this issue and to suggest the measures for improvement. These measures for improvement were proposed on the basis of above mentioned analysis of attendance and visitor satisfaction to which it was used a marketing research. Marketing research was conducted through a questionnaire survey and the responses were collected by means of personal or electronic questioning. The result of this paper is the evaluation of current state of the holiday resort and the proposition of measures for improvement based on the visitor feedbacks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Helena_Serakova_-_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Serakova _V.pdfPosudek vedoucího práce931,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Serakova_o.pdfPosudek oponenta práce903,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Serakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce423,25 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7676

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.