Název: Mystery shopping dle zadání ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Další názvy: Mystery shopping by entering ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Autoři: Skuhravý, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7684
Klíčová slova: ALGON PLUS - AUTO;marketingový výzkum;metoda mystery shopping
Klíčová slova v dalším jazyce: ALGON PLUS - AUTO;marketing research;method mystery shopping
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na metodu marketingového výzkumu, tzv. Mystery shopping. Téma bylo zvoleno na základě reálného zájmu zadavatele o provedení Mystery shoppingu v jednotlivých prodejních místech ALGON PLUS AUTO, a. s. Tato bakalářská práce se skládá z několika částí. Nejprve byl vytvořen teoretický podklad, který byl následně aplikován do praktické části. Na základě potřeb zadavatele byly vytvořeny mystery formulář a mystery scénář, jež byly využity při sběru primárních dat. Výstupem této práce je komplexní zhodnocení prodejního procesu zadavatele. Pro zjištěné nedostatky byla navržena příslušná opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis focuses on one of the methods of marketing research called Mystery Shopping. The subject was chosen on the basis of the customer´s real interest in the execution of Mystery Shopping at particular sale points of ALGON PLUS AUTO, a.s. This bachelor thesis consists of several parts. At first, a theoretical foundation was made which was subsequently applied in the practical part. Moreover, a mystery form and scenario were created according to customer´s needs. Both documents were used during the collection of primary data. The output of this work is a complex evaluation of the customer´s selling process and several recommendations of appropriate measures for the established faults.
Práva: Plný text práce není zpřístupněn.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Skuhravy Tomas.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Skuhravy _V.pdfPosudek vedoucího práce877,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuhravy -O.pdfPosudek oponenta práce985,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skuhravy_P.jpgPrůběh obhajoby práce368,21 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Skuhravy.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP297,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7684

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.