Název: Návrhy pro tvorbu marketingového plánu vybrané hotelové společnosti
Další názvy: Proposals for creating a marketing plan of a selected hotel company
Autoři: Čepelová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7698
Klíčová slova: marketingové aktivity;marketingový plán;marketing služeb
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing activities;marketing plan;services marketing
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnocení a navrhnutí souboru opatření ohledně tvorby marketingového plánu společnosti Bristol Group. Práce se skládá ze dvou částí, které se týkají zpracování teoretických podkladů a jejich praktické aplikace. Teoretická část obsahuje definici marketingu služeb, vysvětlení procesu marketingového řízení a plánování a popis jednotlivých složek marketingového plánu. Praktická část je zaměřena na představení vybrané hotelové společnosti a na evaluaci dosavadních marketingových aktivit. V dalším oddílu práce je provedeno zhodnocení marketingového plánu a následně jsou k němu doplněny návrhy na jeho tvorbu. V poslední kapitole jsou navrženy příležitosti společnosti, které by mohla zákazníkům poskytnout v podobě rozšíření svých služeb.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is evaluation and proposition of a set of measures regarding creating a marketing plan for the Bristol Group company. The bachelor thesis is formed from two parts, which are concerning evaluation of theoretical resources and their practical application. The theoretical part contains a definition of services marketing, explanation of the process of marketing management and description of each component of marketing plan. The practical part is focused on introduction of a selected hotel company and on evaluation of existing marketing activities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Cepelova_Katerina.pdfPlný text práce734,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelova -V.pdfPosudek vedoucího práce761,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelova_O.pdfPosudek oponenta práce843,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cepelova_P.jpgPrůběh obhajoby práce345,48 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.