Title: Podniková strategie vybrané firmy
Other Titles: Business strategy of the selected company
Authors: Pezlová, Markéta
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7710
Keywords: Podniková strategie firmy;marketingový mix;SWOT analýza;finanční analýza
Keywords in different language: Business strategy of the company;marketing mix;SWOT analysis;financial analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat marketingovou strategii a zhodnotit finanční situaci firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm a na základě zjištěných poznatků navrhnout změny a úpravy. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které byly zpracovány základní pojmy problematiky marketingu a finanční analýzy ? segmentace trhu, marketingový mix, analýza SWOT, ukazatelé rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, a část praktickou, která se zabývá charakteristikou firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm, analyzováním jejího marketingového mixu, vypracováním analýzy SWOT a jejích podstrategií a provedením finanční analýzy. Východiskem pro návrhy změn byla ?Strategie minimalizace slabých stránek ? maximalizace příležitostí?. Návrhy změn v marketingové strategii byly vypracovány v poslední části práce.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to characterize the marketing strategy and evaluate the financial situation of the company Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm and on the basis its findings to propose changes and adjustments. The work is divided into a theoretical part in which they were handled issues of basic concepts of marketing and financial analysis - market segmentation, marketing mix, SWOT analysis, indicators of profitability, activity, liquidity and indebtedness, and a practical part, which deals with the characteristics of firm Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm, analyzing its marketing mix, developing SWOT analysis and its substrategy and performing financial analysis. The basis for changes was ?The strategy of minimize weaknesses - maximize opportunities?. In the last part was the proposal of changes in marketing strategy developed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Podnikova strategie vybrane firmy -Pezlova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Pezlova _V.pdfPosudek vedoucího práce971,97 kBAdobe PDFView/Open
Pezlova_O.pdfPosudek oponenta práce907,37 kBAdobe PDFView/Open
Pezlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce342,34 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.