Název: Podniková strategie vybrané firmy
Další názvy: Business strategy of the selected company
Autoři: Pezlová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7710
Klíčová slova: Podniková strategie firmy;marketingový mix;SWOT analýza;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: Business strategy of the company;marketing mix;SWOT analysis;financial analysis
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat marketingovou strategii a zhodnotit finanční situaci firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm a na základě zjištěných poznatků navrhnout změny a úpravy. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které byly zpracovány základní pojmy problematiky marketingu a finanční analýzy ? segmentace trhu, marketingový mix, analýza SWOT, ukazatelé rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, a část praktickou, která se zabývá charakteristikou firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm, analyzováním jejího marketingového mixu, vypracováním analýzy SWOT a jejích podstrategií a provedením finanční analýzy. Východiskem pro návrhy změn byla ?Strategie minimalizace slabých stránek ? maximalizace příležitostí?. Návrhy změn v marketingové strategii byly vypracovány v poslední části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis was to characterize the marketing strategy and evaluate the financial situation of the company Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm and on the basis its findings to propose changes and adjustments. The work is divided into a theoretical part in which they were handled issues of basic concepts of marketing and financial analysis - market segmentation, marketing mix, SWOT analysis, indicators of profitability, activity, liquidity and indebtedness, and a practical part, which deals with the characteristics of firm Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm, analyzing its marketing mix, developing SWOT analysis and its substrategy and performing financial analysis. The basis for changes was ?The strategy of minimize weaknesses - maximize opportunities?. In the last part was the proposal of changes in marketing strategy developed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Podnikova strategie vybrane firmy -Pezlova.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pezlova _V.pdfPosudek vedoucího práce971,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pezlova_O.pdfPosudek oponenta práce907,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pezlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce342,34 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.