Název: Přímá volba prezidenta prizmatem politického marketingu
Další názvy: Presidential election in the view of political marketing
Autoři: Zelenka, Marek
Vedoucí práce/školitel: Petrtyl, Jan
Oponent: Králová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7725
Klíčová slova: politický marketing;přímá volba prezidenta;nová média
Klíčová slova v dalším jazyce: political marketing;direct presidential election;new media
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na první přímou volbu prezidenta v České republice pohledem politického marketingu. Zabývá se problematikou zavedení přímé volby, srovnává vybrané nástroje používané v kampaních prezidentských kandidátů a analyzuje jejich dopad na rozhodování mladých voličů. Téma bylo zvoleno s ohledem na jeho aktuálnost. Metodika práce spočívala ve srovnání různých teoretických poznatků i nejnovějších trendů v rámci politického marketingu a jejich aplikaci na kampaně jednotlivých kandidátů. Výzkum byl proveden za účelem zjištění postojů mladých voličů k přímé volbě a jejich angažovanosti v ní. Dále bylo analyzováno, které komunikační kanály mladí voliči sledují a také vliv těchto kanálů a dalších faktorů na jejich volební rozhodování. Na základě poznatků zjištěných kvantitativním výzkumem jsou definovány návrhy na zefektivnění kampaní cílených na mladé voliče.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the paper given is to analyze the presidential election in the Czech Republic in the view of political marketing. It focuses on the process of establishing direct election, compares selected tools used in campaigns of presidential candidates and analyses its impact on young people´s decision making process. The topic was chosen for its present value. Methodology of work used is based on comparison of different theoretical findings as well as on newest trends in political marketing and its application on presidential candidates´ campaigns. Research was made to evaluate attitude of young people towards direct presidential election and their engagement in it. Furthermore, communication channels, which they monitor and how intensely has been analyzed. Its impact as well as impact of other factors on their voting has been tracked. Based on the knowledge gained from the survey, proposals to increase efficiency of campaigns targeting young voters are defined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zelenka_Marek_BP.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka_V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka_O.pdfPosudek oponenta práce878,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka_P.jpgPrůběh obhajoby práce336,17 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.