Název: Průzkum image firmy Nelan
Další názvy: Research of image of the company Nelan
Autoři: Fialová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Harantová Jelínková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7733
Klíčová slova: image;corporate identity;firemní image;analýza image;sémantický diferenciál
Klíčová slova v dalším jazyce: image;corporate identity;corporate image;image analysis;semantic differential
Abstrakt: Předložená práce se zabývá průzkumem image firmy Nelan, s. r. o. V první části práce jsou zpracovány jednotlivé literární zdroje z oblasti image firmy a corporate identity. Dále zde autorka práce popisuje teorii marketingového výzkumu, jeho metod a vyhodnocení. Praktická část práce je zaměřena na popis zvolené organizace, její historii, vizi, poslání a zhodnocení jednotlivých složek corporate identity organizace. Nedílnou součástí praktické části je samotný marketingový průzkum, zaměřený na zjištění známosti a povědomí o firmě Nelan, s. r. o. u daných respondentů. Zároveň je zde popsán průběh a způsob zjišťování image firmy. V závěru praktické části jsou interpretovány výsledky průzkumu doplněné o doporučující opatření pro zlepšení celkové image společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented project is focused on the research of image of company Nelan, s. r. o. In the first part there are described the individual literary sources of the company?s image and corporate identity. Furthermore the authoress describes the theory of marketing research, his methods and evaluations. The practical part is focused on description of selected organization, their history, vision, mission and valorization of individual components of the company´s corporate identity. Integral part of the practical part is the actual marketing research focused on detection of knowledge and awareness about the company by the respondents. Concurrently there are described the process and the way of company´s image assessment. At the end of the practical part there are the survey results interpreted, complete with recommending measures for improvement of overall company´s image.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Fialova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Filaova L. v.PDFPosudek vedoucího práce232,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova L. o.PDFPosudek oponenta práce198,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fialova L. ob..PDFPrůběh obhajoby práce87,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.