Title: Ekonomické vztahy České republiky a Francie
Other Titles: Economic relations of the Czech Republic and France
Authors: Kubartová, Marie
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7759
Keywords: mezinárodní ekonomické vztahy;mezinárodní obchod;přímé zahraniční investice
Keywords in different language: international economic relations;international trade;foreign direct investment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickými vztahy České republiky a Francie. Cílem práce je analyzovat zahraniční obchod a pohyb přímých zahraničních investic mezi Českou republikou a Francií od roku 2004 do roku 2012. Toto období jsem zvolila, jelikož Česká republika vstoupila v roce 2004 do Evropské unie. Práce je rozdělena na sedm částí. V první dvě části jsou souhrnem teorie potřebné pro praktickou část práce. V dalších částech naleznete mou vlastní analýzu dostupných statistických dat o obchodu a pohybu přímých zahraničních investic České republiky a Francie a jejich vzájemných vztazích. V této práci jsem se snažila uvést základní poznatky z teoretické oblasti mezinárodních ekonomických vztahů a vytvořit analýzy, které budou srozumitelné i pro laiky v tomto oboru.
Abstract in different language: This thesis deals with the economic relations between the Czech Republic and the France. The aim is to analyze foreign trade and movement of foreign direct investment between the Czech Republic and France since 2004 to 2012. I have chosen this period because of conection of the Czech Republic to the European Union. The thesis is divided into seven parts. In the first two parts there are a summary of the theory needed for the practical part of this thesis. I provide my own analysis of available statistical data on trade and movement of foreign direct investment Czech Republic and France and their mutual relations in the following sections. In this paper I have tried to outline the basic theoretical knowledge of the field of international economic relations and create analyzes that will be understandable to non-specialists in this field.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marie Kubartova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Kubartova v.PDFPosudek vedoucího práce278,22 kBAdobe PDFView/Open
Kubartova o.pdfPosudek oponenta práce636,22 kBAdobe PDFView/Open
Kubartova ob..PDFPrůběh obhajoby práce103,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.