Title: Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii
Other Titles: Comparison of the business environment in the Czech Republic and Great Britain
Authors: Pohan, Jan
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Králová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7762
Keywords: podnikatelské prostředí;Velká Británie;podnikatel;podpora podnikání
Keywords in different language: business environment;Great Britain;businessman;business support
Abstract: Bakalářská práce "Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii" charakterizuje a analyzuje podnikatelské prostředí ve Velké Británii. V úvodní kapitole je stručně charakterizován pojem podnikatelské prostředí a dále jsou zde zmíněny faktory, které ho ovlivňují. Zbytek práce je věnován hlavnímu cíli práce, kterým je po analýze podnikatelského prostředí ve Velké Británii jeho porovnání s podnikatelským prostředím v České republice podle vybraných faktorů. V závěrečném zhodnocení autor navrhl několik obecných návrhů na zlepšení českého prostředí.
Abstract in different language: The bachelor thesis "Comparison of the business environment in the Czech republic and Great Britain" describes and analyzes the business environment in Great Britain. The introductury chapter briefly describes term business environment and factors that affect it. The rest of the bachelor thesis is devoted to the main objective, which was to compare the business envirionment in Great Britain with the business environment in the Czech Republic. Comparison was done by selected factors. In the final evaluation author suggested some general suggestions to improve the Czech environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_Jan_POHAN.pdfPlný text práce573,37 kBAdobe PDFView/Open
Pohan v.PDFPosudek vedoucího práce218,74 kBAdobe PDFView/Open
Pohan o.pdfPosudek oponenta práce622,15 kBAdobe PDFView/Open
Pohan ob..PDFPrůběh obhajoby práce89,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.