Název: Technologie chlazení vysokoteplotního jaderného reaktoru roztavenými solemi (AHTR)
Další názvy: The Cooling technology of the nuclear high temperature reactor with liquid salt (AHTR)
Autoři: Kováč, Rudolf
Vedoucí práce/školitel: Hron, Miloslav
Mikisek, Miroslav
Žitek, Pavel
Oponent: Demjančuková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7775
Klíčová slova: AHTR;FHR;jaderný reaktor;4. generace;tekutá sůl;fluoridová sůl;jaderné palivo
Klíčová slova v dalším jazyce: AHTR;FHR;nuclear reactor;4. generation;liquid salt;fluorid salt;nuclear fuel
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je technologie chlazení vysokoteplotního jaderného reaktoru tekutými solemi (AHTR). V první částí práce byla provedena rešerše současného stavu vývoje AHTR, jako jednoho ze zástupců 4. generace jaderných reaktorů. V druhé části práce byl proveden návrh primárního a sekundárního okruhu elektrárny využívající jako zdroj tepelné energie jaderný reaktor AHTR, nejprve v Rankin-Clausiově cyklu s regenerací a poté v cyklu Ericsson-Breytonově s regenerací. Pro oba oběhy byl proveden výpočet parametrů v klíčových bodech oběhu, výsledky pro Rankin-Clausiův oběh jsou graficky prezentovány na výkrese. Na závěr bylo provedeno porovnání obou oběhů.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my bachelor thesis is the cooling technology of the nuclear high temperature reactor with liquid salt (AHTR). In the first part of my work a research of the current situation in the development of one of the nuclear reactor of 4th generation has been carried out. In the second part of my work was carry out the layout of the primary and secondary circle of the power plant making use of the nuclear reactor AHTR as heat source has been carried out. First of all in the Rankin-Clausius cycle with heat recovery and then in the Ericsson-Breyton cycle with heat recovery. For both of them a calculation in a key point of the cycle was made.. Results for the Rankin-Clausius cycle are presented graphically in a drawing. In conclusion the comparison of both cycles was done.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPKovac2013k.pdfPlný text práce11,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI BP Kovac.pdfPosudek vedoucího práce83,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek BP Kovac.pdfPosudek oponenta práce127,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP Kovac.pdfPrůběh obhajoby práce17,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.