Title: Technologie chlazení vysokoteplotního jaderného reaktoru roztavenými solemi (AHTR)
Other Titles: The Cooling technology of the nuclear high temperature reactor with liquid salt (AHTR)
Authors: Kováč, Rudolf
Advisor: Hron, Miloslav
Mikisek, Miroslav
Žitek, Pavel
Referee: Demjančuková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7775
Keywords: AHTR;FHR;jaderný reaktor;4. generace;tekutá sůl;fluoridová sůl;jaderné palivo
Keywords in different language: AHTR;FHR;nuclear reactor;4. generation;liquid salt;fluorid salt;nuclear fuel
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je technologie chlazení vysokoteplotního jaderného reaktoru tekutými solemi (AHTR). V první částí práce byla provedena rešerše současného stavu vývoje AHTR, jako jednoho ze zástupců 4. generace jaderných reaktorů. V druhé části práce byl proveden návrh primárního a sekundárního okruhu elektrárny využívající jako zdroj tepelné energie jaderný reaktor AHTR, nejprve v Rankin-Clausiově cyklu s regenerací a poté v cyklu Ericsson-Breytonově s regenerací. Pro oba oběhy byl proveden výpočet parametrů v klíčových bodech oběhu, výsledky pro Rankin-Clausiův oběh jsou graficky prezentovány na výkrese. Na závěr bylo provedeno porovnání obou oběhů.
Abstract in different language: The topic of my bachelor thesis is the cooling technology of the nuclear high temperature reactor with liquid salt (AHTR). In the first part of my work a research of the current situation in the development of one of the nuclear reactor of 4th generation has been carried out. In the second part of my work was carry out the layout of the primary and secondary circle of the power plant making use of the nuclear reactor AHTR as heat source has been carried out. First of all in the Rankin-Clausius cycle with heat recovery and then in the Ericsson-Breyton cycle with heat recovery. For both of them a calculation in a key point of the cycle was made.. Results for the Rankin-Clausius cycle are presented graphically in a drawing. In conclusion the comparison of both cycles was done.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPKovac2013k.pdfPlný text práce11,92 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI BP Kovac.pdfPosudek vedoucího práce83,16 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Kovac.pdfPosudek oponenta práce127,75 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Kovac.pdfPrůběh obhajoby práce17,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.