Název: Analýza kritérií hodnocení webových stránek
Další názvy: Analysis of the website evaluation criteria
Autoři: Vondrášková, Marika
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Šedivá, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7787
Klíčová slova: analýza webových stránek;cestovní kancelář;internetový marketing;Saatyho metoda;Q metodologie
Klíčová slova v dalším jazyce: web site analysis;tour operator;internet marketing;Saaty´s method;Q methodology
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu kritérií, která lze využít při hodnocení webových stránek cestovních kanceláří. Teoretická část pojednává o Internetu a webové prezentaci a o hlavních okruzích a metodách analýzy webových stránek. V praktické části je uveden soubor kritérií, který je následně podroben různým analýzám. K tomuto účelu proběhla dvě kola dotazníkového šetření. První kolo je zaměřeno na zjištění důležitosti kritérií. Nad daty získanými v tomto kole je aplikována Q metodologie. Výstupem je upravený soubor kritérií. Druhé kolo je založeno na párovém srovnávání upravených kritérií. Nad daty získanými v tomto kole je aplikována Saatyho metoda. Výstupem je stanovení vah upravených kritérií. Takto vznikla upravená metodika, která je následně podrobena pilotnímu testování při hodnocení webových stránek tří cestovních kanceláří. Výsledek hodnocení je porovnán s výsledkem dle staré metodiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is aimed on the analysis of criteria that can be used when evaluating websites of tour operators. The theoretical part deals with the Internet and web presentation and the main areas and methods of website analysis. In the practical part, there is a set of criteria, which is then subjected to various analyzes. For this purpose, data were collected in two rounds of the survey. The first round is focused on the importance of the criteria. Q methodology is applied on data obtained in this round. The output is a modified set of criteria. The second round is based on pair wise comparisons of the modified criteria. Saaty´s method is applied on data obtained in this round. The output is a setting of weights of the modified criteria. Thus the modified methodology was created. Subsequently, a pilot testing of the new methodology was performed - the elements of websites of three tour operators were evaluated. The evaluation result is compared with the result according to the old methodology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Vondraskova - Analyza kriterii hodnoceni webovych stranek.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondraskova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce740,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondraskova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce775,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondraskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce195,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.