Title: Vliv rozvodu na zdraví mužů a žen.
Other Titles: Impact of divorce on the health of men and women.
Authors: Kratochvílová, Andrea
Advisor: Štípková, Martina
Referee: Hrešanová, Ema
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7811
Keywords: rozvod;manželství;rodina;zdraví;životní styl;WHO;gender;míra rozvodovosti;selekce;kauzalita
Keywords in different language: divorce;marriage;family;health;lifestyle;WHO;gender;divorce rate;selection;causality
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku rozvodu a jeho dopadu na zdraví mužů a žen. Konkrétněji rozebírá pojetí manželství, současné rodiny a také rozvodu, který se v současné době stal velmi rozšířeným fenoménem. Dále se věnuje otázkám zdraví, jeho důležitosti a také změně zdraví v důsledku rozvodu u mužů a u žen. Bakalářská práce si klade za cíl otázku, zda se liší dopad rozvodu na zdraví mužů a žen, tedy zda se liší dle genderu. Mapuje, jaká vysvětlení se vyskytují v odborné literatuře, tedy k jakým závěrům autoři publikací dospěli. Jedná se o výhradně teoretickou práci, která je založena na rešerši výzkumů, které proběhly v minulých letech a existujících teorií na dané téma. Čerpá ze studií, které se věnují problematice rozvodu v kontextu zdraví, které jsou dostupné v databázích Jstor, ProQuest a v Sociologickém časopise. Práce je geograficky omezena na státy s vysokou mírou rozvodovosti. Jedná se např. o státy Česká republika, Rusko, Velká Británie, Skandinávské země, Pobaltské státy, Německo.
Abstract in different language: This thesis focuses on the issues of divorce and its impact on the health of men and women. More specifically it discusses the concept of marriage, family, and divorce. Divorce has now become a widespread phenomenon. It also discusses the issues of health, its importance and changing health due to divorce for men and women. This Bachelor thesis aims to question whether there is a different impact of divorce on the health of men and women. It describes what explanations are found in the literature and what conclusions the authors of these publications reached. This is a theoretical work, which is based on search researches undertaken in the past and existing theories on the subject. It draws on studies that deal with the issue of divorce in the context of health, which are available in databases such as: JSTOR, ProQuest and Sociological Review. This Thesis is geographically limited to states with high divorce rates. These include the states of the Czech Republic, Russia, Great Britain, the Scandinavian countries, the Baltic states and Germany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kratochvilova_Andrea_BP.pdfPlný text práce542,5 kBAdobe PDFView/Open
kratochvilova_ved.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordView/Open
Kratochvilova_bc posudek_oponentky 2013.docxPosudek oponenta práce26,37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kratochvilova.JPGPrůběh obhajoby práce203,01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.