Název: Vliv rozvodu na zdraví mužů a žen.
Další názvy: Impact of divorce on the health of men and women.
Autoři: Kratochvílová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Hrešanová, Ema
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7811
Klíčová slova: rozvod;manželství;rodina;zdraví;životní styl;WHO;gender;míra rozvodovosti;selekce;kauzalita
Klíčová slova v dalším jazyce: divorce;marriage;family;health;lifestyle;WHO;gender;divorce rate;selection;causality
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku rozvodu a jeho dopadu na zdraví mužů a žen. Konkrétněji rozebírá pojetí manželství, současné rodiny a také rozvodu, který se v současné době stal velmi rozšířeným fenoménem. Dále se věnuje otázkám zdraví, jeho důležitosti a také změně zdraví v důsledku rozvodu u mužů a u žen. Bakalářská práce si klade za cíl otázku, zda se liší dopad rozvodu na zdraví mužů a žen, tedy zda se liší dle genderu. Mapuje, jaká vysvětlení se vyskytují v odborné literatuře, tedy k jakým závěrům autoři publikací dospěli. Jedná se o výhradně teoretickou práci, která je založena na rešerši výzkumů, které proběhly v minulých letech a existujících teorií na dané téma. Čerpá ze studií, které se věnují problematice rozvodu v kontextu zdraví, které jsou dostupné v databázích Jstor, ProQuest a v Sociologickém časopise. Práce je geograficky omezena na státy s vysokou mírou rozvodovosti. Jedná se např. o státy Česká republika, Rusko, Velká Británie, Skandinávské země, Pobaltské státy, Německo.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the issues of divorce and its impact on the health of men and women. More specifically it discusses the concept of marriage, family, and divorce. Divorce has now become a widespread phenomenon. It also discusses the issues of health, its importance and changing health due to divorce for men and women. This Bachelor thesis aims to question whether there is a different impact of divorce on the health of men and women. It describes what explanations are found in the literature and what conclusions the authors of these publications reached. This is a theoretical work, which is based on search researches undertaken in the past and existing theories on the subject. It draws on studies that deal with the issue of divorce in the context of health, which are available in databases such as: JSTOR, ProQuest and Sociological Review. This Thesis is geographically limited to states with high divorce rates. These include the states of the Czech Republic, Russia, Great Britain, the Scandinavian countries, the Baltic states and Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kratochvilova_Andrea_BP.pdfPlný text práce542,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kratochvilova_ved.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kratochvilova_bc posudek_oponentky 2013.docxPosudek oponenta práce26,37 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kratochvilova.JPGPrůběh obhajoby práce203,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7811

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.