Title: Transnacionální prostor a koncept domova
Other Titles: Transnational space and concept of home
Authors: Soukupová, Lenka
Advisor: Pařízková, Alena
Referee: Sitek, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7818
Keywords: transnacionální prostor;transnacionální migrace;transnacionální migranti/ky;koncept domova;identita;transnacionální sociální sítě;transnacionální pole;remitence;ukotvení transnacionálních migrantů/ek
Keywords in different language: transnational space;transnational migration;transnational migrants;concept of home;identity;transnational social nets;transnational field;remittances;anchoring of transnational migrants
Abstract: Cílem bakalářské práce je přiblížit koncept transnacionálního prostoru, ve kterém se transnacionální migranti/ky pohybují, pojednat o konceptu domova, co domov znamená pro transnacionální migranty/ky a jakým způsobem ho vnímají. Aby se naplnil cíl práce, byl proveden kvalitativní výzkum, prostřednictvím něhož jsem se snažila zjistit, co domov znamená pro transnacionální migranty/ky či zda se proměnilo jejich vnímání domova během procesu migrace. Zajímala mě také otázka identity, zejména to, jak transnacionální migranti/ky vnímají sami sebe v jiné kultuře a společnosti a zda se někde cítí ukotveni.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis is to focus on transnational space, in which transnational migrants moves. I focused on concept of home also - how transnational migrants perceive and understand home. I wanted to know how transnational migrants perceive themself in another society and culture also. For this work I realised research with six pariticpants from Bosnia and Herzegovina.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp.pdfPlný text práce452,53 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova_VED .pdfPosudek vedoucího práce107,52 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordView/Open
Soukupova.JPGPrůběh obhajoby práce204,79 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.