Název: Transnacionální prostor a koncept domova
Další názvy: Transnational space and concept of home
Autoři: Soukupová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Sitek, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7818
Klíčová slova: transnacionální prostor;transnacionální migrace;transnacionální migranti/ky;koncept domova;identita;transnacionální sociální sítě;transnacionální pole;remitence;ukotvení transnacionálních migrantů/ek
Klíčová slova v dalším jazyce: transnational space;transnational migration;transnational migrants;concept of home;identity;transnational social nets;transnational field;remittances;anchoring of transnational migrants
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je přiblížit koncept transnacionálního prostoru, ve kterém se transnacionální migranti/ky pohybují, pojednat o konceptu domova, co domov znamená pro transnacionální migranty/ky a jakým způsobem ho vnímají. Aby se naplnil cíl práce, byl proveden kvalitativní výzkum, prostřednictvím něhož jsem se snažila zjistit, co domov znamená pro transnacionální migranty/ky či zda se proměnilo jejich vnímání domova během procesu migrace. Zajímala mě také otázka identity, zejména to, jak transnacionální migranti/ky vnímají sami sebe v jiné kultuře a společnosti a zda se někde cítí ukotveni.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor thesis is to focus on transnational space, in which transnational migrants moves. I focused on concept of home also - how transnational migrants perceive and understand home. I wanted to know how transnational migrants perceive themself in another society and culture also. For this work I realised research with six pariticpants from Bosnia and Herzegovina.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp.pdfPlný text práce452,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova_VED .pdfPosudek vedoucího práce107,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce43,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Soukupova.JPGPrůběh obhajoby práce204,79 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7818

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.