Název: Člověk jako konzument reality show
Další názvy: Man as a consumer reality show
Autoři: Křemenáková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kalvas, František
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7826
Klíčová slova: člověk;divák;reality show;teorie užívání a uspokojení;kvalitativní výzkum;polostrukturované rozhovory
Klíčová slova v dalším jazyce: man;actor;reality show;theory of uses and gratifications;qualitative research;semi-structured interviews
Abstrakt: Práce se zabývá aktivním pojetím publika v masových médiích. Publikum je v této práci zastoupeno diváky reality show. Teoretický oddíl se věnuje charakteristice aktivního publika, dále popisu pořadu reality show a prezentuje teorii užívání a uspokojení. Tato teorie je pro tuto práci stěžejní, protože předpokládá aktivitu publika, které si vybírá z mediálních obsahů pro uspokojení svých individuálních potřeb. Práce se zabývá také motivy, které vedou diváka ke sledování reality show a komunikací o pořadu. Výzkum pro tuto práci byl proveden kvalitativním výzkumem prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the active concept of audience in mass media. Audience is represented by viewers of reality show in this thesis. Theoretical section describes characteristic of the active audience, description of reality show and shows uses and gratifications theory. This theory is main for this work, because it assumes the activity of audience, that chooses the media content for satisfaction of his/her individual needs. The work deals with motives that lead the viewer to watch a reality show and communication about show. The research of this work was carried out through qualitative research with semi-structured interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kremenakova_Adela_BP_2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kremenakova-vedouci.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kremenakova-oponent.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kremenakova.JPGPrůběh obhajoby práce214,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.