Title: Člověk jako konzument reality show
Other Titles: Man as a consumer reality show
Authors: Křemenáková, Adéla
Advisor: Kalvas, František
Referee: Lužný, Dušan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7826
Keywords: člověk;divák;reality show;teorie užívání a uspokojení;kvalitativní výzkum;polostrukturované rozhovory
Keywords in different language: man;actor;reality show;theory of uses and gratifications;qualitative research;semi-structured interviews
Abstract: Práce se zabývá aktivním pojetím publika v masových médiích. Publikum je v této práci zastoupeno diváky reality show. Teoretický oddíl se věnuje charakteristice aktivního publika, dále popisu pořadu reality show a prezentuje teorii užívání a uspokojení. Tato teorie je pro tuto práci stěžejní, protože předpokládá aktivitu publika, které si vybírá z mediálních obsahů pro uspokojení svých individuálních potřeb. Práce se zabývá také motivy, které vedou diváka ke sledování reality show a komunikací o pořadu. Výzkum pro tuto práci byl proveden kvalitativním výzkumem prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract in different language: The work deals with the active concept of audience in mass media. Audience is represented by viewers of reality show in this thesis. Theoretical section describes characteristic of the active audience, description of reality show and shows uses and gratifications theory. This theory is main for this work, because it assumes the activity of audience, that chooses the media content for satisfaction of his/her individual needs. The work deals with motives that lead the viewer to watch a reality show and communication about show. The research of this work was carried out through qualitative research with semi-structured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kremenakova_Adela_BP_2013.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Kremenakova-vedouci.docPosudek vedoucího práce41 kBMicrosoft WordView/Open
Kremenakova-oponent.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
Kremenakova.JPGPrůběh obhajoby práce214,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.