Název: Politická geografie Perského zálivu
Další názvy: Political geography of Persian Gulf
Autoři: Králová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7832
Klíčová slova: Perský záliv;region;transnacionální region;islám;ropa;etnická menšina;OPEC;GCC;Liga arabských států;územní spory;íránsko-irácká válka;irácká anexe Kuvajtu;šíité;sunnité
Klíčová slova v dalším jazyce: Persian gulf;region;transnational region;islam;oil;ethnic minority;OPEC;League of arab nations;GCC;teritorial disputes;iran-iraq war;war in Persian gulf;sunni;shiia
Abstrakt: Moje bakalářská práce se zabývá politickou geografií Perského zálivu a jeho hlavními charakteristikami, jako je islám a ropa. Cílem mé práce bylo zjistit, zda je možné považovat státy regionu Perského zálivu za transnacionální region a jaké faktory k němu vedou. Dále jsem se zabývala stabilitou regionu Perského zálivu a čím je jeho stabilita ohrožena. V první kapitole jsem nejprve definovala transnacionální region, v navazující kapitole jsem se zabývala formováním jednotlivých států regionu Perského zálivu a důležitými historickými událostmi souvisejícími se státy regionu. Velkou část práce jsem věnovala dnešním zemím regionu Perského zálivu z perspektivy politické geografie. V této kapitole jsem se zabývala náboženstvím, strukturou obyvatelstva a politickými systémy. V rámci těchto témat jsem se snažila najít společné rysy jednotlivých států regionu Perského zálivu. Důležitou součástí práce bylo i téma ropy, která z regionu vytváří velice významnou a strategickou oblast. Neopomenula jsem se v práci věnovat také vzájemné spolupráci mezi státy regionu Perského zálivu, ale i jejich konflikty. Na základě studia těchto okolností, které jsou pro státy regionu Perského zálivu důležité, jsem dospěla k názoru, že region Perský záliv lze považovat za transnacionální region.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the political geography of the Persian Gulf and its main characteristics, which include Islam and ropa.The aim of my work was to determine whether it is possible to consider the state Persian Gulf region for transnational region. And what factors lead to that. I have dealt with and stability in the Persian Gulf region and what is causing the threat. In the first chapter, I first defined a transnational region in the next chapter dealing with the formation of individual countries in the region, I have dealt with important historical moments. A large part of my work dedicated Persian Gulf region today from the perspective of political geography. In this chapter I deal with religion, population structure and political systems. Within these themes, I tried to find common characteristics for states in the region. An important part was also dealt with the topic of oil in the region that makes the region very important and strategic area. I did not neglect to look at work and cooperation of countries in the region, but also conflicts between states. Based on a study of these important issues for the countries of the region, I concluded that the region of Persian Gulf can be considered as transnational region.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Kralova.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_Kralova.pdfPosudek vedoucího práce598,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponenta_Kralova.pdfPosudek oponenta práce96,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_Kralova.pdfPrůběh obhajoby práce262,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7832

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.