Title: Globalizace a USA
Other Titles: Globalization and The United States
Authors: Fürst, Tomáš
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Hlaváček, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7834
Keywords: globalizace;kulturní paradigma;kapitalismus;USA;Západ;postamerický svět
Keywords in different language: globalization;cultural paradigm;capitalism;USA;West;post-american world
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je slábnoucí globální vliv USA a vzestup ostatních zemí. Výchozím bodem teoretické části, která předkládá různé teorie globalizace, je vymezení disproporcí světových regionů a kulturních paradigmat. K tomuto účelu jsou použité teorie komunikace, konfliktu civilizací a multikulturalismu, komparace lokálního a globálního, ale také konzumního kapitalismu. Následuje vymezení pojmu Západ a jeho silná adaptace kapitalistického systému, který se v pojetí liberálního modelu a pomocí globalizace rozšiřuje do jiných zemí. Představitelem tohoto procesu jsou USA s vymezením referenční země globalizace. Poslední část textu analyzuje vzestup USA v globalizačním procesu a zároveň omezení samotného vlivu. K tomu dochází prostřednictvím vzestupu ostatních zemí, což Fareed Zakaria nazývá ?postamerickým světem?. Analýza probíhá také zároveň pomocí ekonomických ukazatelů. Práce se snaží ukázat, že globální procesy, které učinily z USA světového hegemona, začínají zároveň tuto globální suverenitu ohrožovat a mění postavení světové moci.
Abstract in different language: The main theme of the bachelor?s thesis is weakening global U.S. influence and rise of other countries. Starting point of the theoretical portion, which assumes various theories of globalization, is a definition of disproportions of the world regions and cultural paradigms. For this purpose are used communication theories, civilization and multicultural conflicts, comparison of local and global, but also consumer capitalism. Followed by the definition of the West and its powerful adaptation of the capitalist system that is spreading into other countries under the interpretation of the liberal model. Representative of this process are United States with the demarcation as the referential country of globalization. Last part of the thesis simultaneously analyzes the rise of U.S. in the globalization process with the limit itself influence. This occurs through the rise of other countries, which Fareed Zakaria calls "post-American world?. Analysis is also carried out simultaneously using economic indicators. The thesis is trying to proof that global processes, which made United States the world?s hegemon, are also starting to threaten its global sovereignty and change the position of the world power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Globalizace a USA.pdfPlný text práce510,16 kBAdobe PDFView/Open
FURST_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,67 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Furst_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce41,16 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Tomas Furst.pdfPrůběh obhajoby práce266,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.