Title: Regionální politické strany středovýchodní Evropy - komparace
Other Titles: Regional Political Parties in Central and Eastern Europe - Comparison
Authors: Slámová, Václava
Advisor: Cabada, Ladislav
Referee: Ženíšek, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7839
Keywords: politická strana;konfliktní linie;stranická rodina;regionální strana;volební výsledky;volební systém
Keywords in different language: political party;cleavages;familles spiritualles;regional political party;election results;voting system
Abstract: Tématem bakalářské práce je komparace vybraných regionálních politických stran ve středovýchodní Evropě. Výchozím bodem je teoretická část práce, která se zabývá vysvětlením pojmů politická strana, vznik konfliktních linií, stranická rodina a v neposlední řadě se věnuje pojmu regionální strana. K výchozímu bodu týkajícího se pojmu stranických rodin je využito typologie německého politologa Klause von Beymeho. Hlavním tématem komparace je poukázání na problematiku etnicko-regionálních politických stran vzhledem k procentuálnímu zastoupení dané národnosti v zemi, která je hlavním volícím článkem etnicko-regionální strany. V návaznosti na stěžejní obsah práce se následující část věnuje rozboru volebních výsledků na parlamentní i regionální úrovni, a dále volebnímu systému, který, jak práce ukazuje, je důležitý pro úspěšnost stran pro aktivní participaci na politické scéně. Výsledkem práce je poukázání na rozdílnost politického vývoje uvedených regionálních stran, které existují ve stejném regionu ? ve středovýchodní Evropě.
Abstract in different language: The main topic of the bachelor thesis is a comparison of selected regional political parties in Middle - Eastern Europe. The starting point of the thesis is its theoretical part which deals with the definitions of the main terms, such as political party, cleavages, "familles spirituelles", and consequently, regional political party. The part focusing on families elaborates on the typology of German political scientist Klaus von Beyme. The leading topic of the comparison is pointing at the ethnic-regional parties in relation to the proportional representation of the selected nationality in the selected country which is the main electorate of such parties. In succession to the part of the thesis, the subsequent part analyses the election results at both levels regional and parliamentary. It also focuses on the voting system in the selected countries which, as the result shows, is essential for successful and active party participation at the political scene. The results of the thesis highlight the difference in the development of the parties which come from the same region ? Middle Eastern Europe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Slamova.pdfPlný text práce502,04 kBAdobe PDFView/Open
Slamova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce491,8 kBAdobe PDFView/Open
Slamova_opo.docPosudek oponenta práce27,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vaclava Slamova.pdfPrůběh obhajoby práce252,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.