Název: Čínsko-indické soupeření v Africe
Další názvy: Sino-Indian rivalry in Africa
Autoři: Bláhová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Leichtová, Magdaléna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7855
Klíčová slova: Subsaharská Afrika;Čína;Indie;ropa;ropné společnosti;přímé zahraniční investice;Angola;Nigérie;Súdán;Jižní Súdán
Klíčová slova v dalším jazyce: Sub-Saharan Africa;China;India;oil;oil companies;foreign direct investment;Angola;Nigeria;Sudan;South Sudan
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce s názvem indicko-čínské soupeření v Africe, je pomocí empiricko-analytické metody analyzovat pronikání Číny a Indie na africký kontinent, převážně do oblasti subsaharské Afriky, a následné porovnání jejich přístupu a aktivit pomocí komparativní metody. Afrika je kontinentem, který je po staletí prostorem mocenského soupeření mezi světovými velmocemi. V souvislosti s posledním desetiletím lze hovořit o ?novém geopolitickém dělení Afriky? na kterém se kromě jiných mocností výrazně podílejí právě Čína s Indií. Na tento jev má do jisté míry vliv objevení nových ložisek ropy v subsaharské Africe vedoucí k obrovskému rozvoji ropného sektoru, který se stává významným geopolitickým faktorem a do velké míry tak zasahuje do utváření světové politiky. Čína s Indií patří mezi státy s nejrychlejším ekonomickým růstem. Z toho důvodu jsou pro ně bohaté zásoby afrických nerostných surovin, převážně ropy, z důvodu stále narůstající spotřeby zásadními komoditami pro jejich další rozvoj. Tato potřeba se na africké půdě dále projevuje na způsobu vedení diplomacie a také konkrétními projevy chování ze strany obou mocností. Práce se zaměřuje na popis vzájemný vztahů a interakcí mezi oběma aktéry a africkým kontinentem s ohledem na počátky a vývoj navazování užšího typu spolupráce. Součástí je také deskripce čínských a indických vztahů s vybranými státy.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my bachelor work called Indian-Chinese rivalry in Africa, is by help of emipric- analitical method to analyse infiltration of China and India into african kontinent, largely into the sub- Saharan part, and finaly comparing of their aproach and activities by comperative method. Africa has been a continent, which is being a field for power competition among world power estates already for centuries. In connection with the last decade we can speak about ? new geo-political dividing of Africa, on which take a part,except other power estates, right China and India, too. Finding of new crude oil reservoirs in sub- Saharan Africa leading to a huge expansion on crude oil sector, which is becoming significant geopolitic factor and widely influences forming of World politics, is also one of this effect. China and Indian belong among states of the fastest economic growth. For this reason are those rich reserves of african mineral materials, mainly crude oil, very important for their own expansion in dependancy of their own consumption. This need on african earth is further being shown by the mean of carrying on of diplomacy and surely also by specific manifestation of behaviuor of both powerful parties. This work focuses on description of reciprocal relation and interactivity among both participants and african continent taking into consideration the beginnings and developing of connenction of closer sort of cooperation. Description of chinese and indian relation to selected states is also part of the work
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bak_prace_Blahova_2013.pdfPlný text práce597,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blahova_VED_MV_VES.docxPosudek vedoucího práce44,86 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
blahova_opo_ves.pdfPosudek oponenta práce422,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina Blahova.pdfPrůběh obhajoby práce309,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.