Název: Problematika humanitární intervence
Další názvy: The issue of humanitarian intervention
Autoři: Zamborská, Juliána
Vedoucí práce/školitel: Behenský, David
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7872
Klíčová slova: humanitární intervence;argumentace humanitární intervence;Rada bezpečnosti OSN;kosovská krize;libyjská krize;syrská občanská válka;Spojenecká síla
Klíčová slova v dalším jazyce: humanitarian intervention;arguments for and against humanitarian intervention;Security council of United nations;kosovo crisis;libyan crisis;syrian civil war;Allied force
Abstrakt: Užití vojenské humanitární intervence za účelem ochrany lidských práv je v mezinárodních vztazích často diskutovaným tématem, protože její koncept nemá jasné zakotvení a vymezení v mezinárodním humanitárním právu. Základním sporem v debatách o intervenci je nejednoznačnost právních zásad. Na jedné straně se státy zavázaly k ochraně lidských práv prostřednictvím lidsko-právních mezinárodních a regionálních smluv a na straně druhé se státy zavázaly akceptovat tradiční pojetí bezpečnosti, které je neoddělitelně spjato se zásadami státní svrchovanosti a nevměšování se do vnitřních záležitostí státu. Někteří považují porušování lidských práv za dostatečný důvod k použití ozbrojené síly, jiní takovou intervenci pokládají za zcela protiprávní čin, který je v rozporu se základními zásadami, na kterých je postaveno moderní psané mezinárodní právo. Tato bakalářská práce se zabývá argumentací humanitárních intervencí v Kosovu v roce 1999 a Libyi v roce 2011 ze strany stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Práce se také zabývá argumentací případné humanitární intervence do Sýrie, ve které probíhá v současné době občanská válka. Jednání o humanitární intervenci v Sýrii již proběhlo, proto práce zkoumá, jaké argumenty jednotlivé velmoci používaly. Práce zároveň hodnotí jednotlivé argumenty z právního hlediska. Některé argumentace ze strany některých států se měnily a některé zůstaly konstantní. Bakalářská práce se zaměřuje i na proměnu použitých argumentů.
Abstrakt v dalším jazyce: The idea of Humanitarian Intervention is not as clear as IT seems. There are some states which criticize the use of force and other states which agree with the use of force for humanitarian reasons. The main problem of Humanitarian Intervention comes from the traditional tension between protection obligations defined in international human rights law and international humanitarian law, and traditional perceptions of security which are linked to the principles of state sovereignty and non-interference. This thesis deals with the arguments for and against humanitarian interventions in Kosovo (1999) and Libya (2011) presented by the permanent members of the UN Security Council. Also focuses on potential humanitarian intervention in Syria where a civil war takes place currently. UN Security Council discussed the potential intervention in Syria therefore the Bachelor thesis examines what arguments were used by powerful states to justify a potential intervention to Syria. This thesis evaluates various arguments from the legal point of view. Some of the arguments made by some states have changed and some have remained constant. This thesis focuses on these variable arguments, too.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Zamborska_J_2013.pdfPlný text práce851,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAMBORSKA_MVVES.docPosudek vedoucího práce46 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Zamborska_MVVES_bc_opo.docPosudek oponenta práce47 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Juliana Zamborska.pdfPrůběh obhajoby práce304,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7872

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.