Název: Postkoloniální státnost - jednopřípadová studie: Uganda
Další názvy: Postcolonial Statehood: Case Study of Uganda
Autoři: Řádková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7892
Klíčová slova: Uganda;dekolonizace;postkoloniální státnost;Georg Sorensen
Klíčová slova v dalším jazyce: Uganda;decolonization;postcolonial statehood;Georg Sorensen
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je definovat postkoloniální státnost dle konceptu Georga Sorensena a analýzou ugandské státnosti dokázat, že je Uganda ideálním typem státu pro tento koncept. Práce vysvětluje příčiny vzniku nového státního aktéra v mezinárodním prostoru a zařazuje jej v něm. Poté definuje postkoloniální státnost dle Sorensenova konceptu. Dále analyzuje postkoloniální státnost Ugandy od získání nezávislosti na Velké Británii roku 1962 do poloviny 90. let, s přihlédnutím ke koloniálnímu dědictví. Sorensenův koncept vysvětluje tři prvky státnosti, dle kterých lze identifikovat postkoloniální stát. Těmito prvky jsou, ve zkratce: vláda jako uchvácená autonomie, nefunkční ekonomika, závislá na světovém trhu, a slabá nebo neexistující národní jednota. Analýzou ugandské státnosti ve vymezeném období dokážeme, že všemi těmito prvky v průběhu svého vývoje disponovala a je tedy ideálním typem státu pro Sorensenův koncept.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the bachelor thesis is to define postcolonial statehood on the basis of George Sorensen's concept and to prove by the means of an analysis of the Ugandan statehood, that Uganda is the ideal type of state for this concept. The thesis explains the causes of appearance of the new state actor in the international space and classifies it in it. Then it defines postcolonial statehood according to Sorensen's concept. Further it analyzes the postcolonial statehood of Uganda, from reaching independence from Great Britain in 1962 to the middle of 1990's, taking into consideration the colonial heritage. The Sorensen's concept consists of three components of the statehood by which a postcolonial state can be identified. These components are, shortly: the government as a captivated autonomy, a non-functioning economy, dependent on the world market, and a week or non-existing national unity. The thesis proves by analyzing the Ugandan statehood in the detached period, that it possessed all the above mentioned components during its development, and that is why it is the ideal type of state for Sorensen's concept.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce571,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Radkova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce45,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Radkova_opo_MV-BAS.pdfPosudek oponenta práce575,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michaela Radkova.pdfPrůběh obhajoby práce339,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7892

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.