Title: Postkoloniální státnost - jednopřípadová studie: Uganda
Other Titles: Postcolonial Statehood: Case Study of Uganda
Authors: Řádková, Michaela
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Lupták, Ľubomír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7892
Keywords: Uganda;dekolonizace;postkoloniální státnost;Georg Sorensen
Keywords in different language: Uganda;decolonization;postcolonial statehood;Georg Sorensen
Abstract: Cílem bakalářské práce je definovat postkoloniální státnost dle konceptu Georga Sorensena a analýzou ugandské státnosti dokázat, že je Uganda ideálním typem státu pro tento koncept. Práce vysvětluje příčiny vzniku nového státního aktéra v mezinárodním prostoru a zařazuje jej v něm. Poté definuje postkoloniální státnost dle Sorensenova konceptu. Dále analyzuje postkoloniální státnost Ugandy od získání nezávislosti na Velké Británii roku 1962 do poloviny 90. let, s přihlédnutím ke koloniálnímu dědictví. Sorensenův koncept vysvětluje tři prvky státnosti, dle kterých lze identifikovat postkoloniální stát. Těmito prvky jsou, ve zkratce: vláda jako uchvácená autonomie, nefunkční ekonomika, závislá na světovém trhu, a slabá nebo neexistující národní jednota. Analýzou ugandské státnosti ve vymezeném období dokážeme, že všemi těmito prvky v průběhu svého vývoje disponovala a je tedy ideálním typem státu pro Sorensenův koncept.
Abstract in different language: The purpose of the bachelor thesis is to define postcolonial statehood on the basis of George Sorensen's concept and to prove by the means of an analysis of the Ugandan statehood, that Uganda is the ideal type of state for this concept. The thesis explains the causes of appearance of the new state actor in the international space and classifies it in it. Then it defines postcolonial statehood according to Sorensen's concept. Further it analyzes the postcolonial statehood of Uganda, from reaching independence from Great Britain in 1962 to the middle of 1990's, taking into consideration the colonial heritage. The Sorensen's concept consists of three components of the statehood by which a postcolonial state can be identified. These components are, shortly: the government as a captivated autonomy, a non-functioning economy, dependent on the world market, and a week or non-existing national unity. The thesis proves by analyzing the Ugandan statehood in the detached period, that it possessed all the above mentioned components during its development, and that is why it is the ideal type of state for Sorensen's concept.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce571,15 kBAdobe PDFView/Open
Radkova_VED_MV_BAS.docxPosudek vedoucího práce45,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Radkova_opo_MV-BAS.pdfPosudek oponenta práce575,07 kBAdobe PDFView/Open
Michaela Radkova.pdfPrůběh obhajoby práce339,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.