Název: Česká zahraniční politika (strategie zahraničních politik ČR od voleb 1996)
Další názvy: Czech foreign policy (foreign policy strategy of the Czech republic since the 1996 elections)
Autoři: Adamová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Ženíšek, Marek
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7902
Klíčová slova: EU;NATO;zahraniční politika;koncepce zahraniční politiky;radarová základna;vstupní rozhovory
Klíčová slova v dalším jazyce: EU;NATO;foreign policy;foreign policy concept;radar base;accession negotiations
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na strategie a cíle české zahraniční politiky v rozmezí let 1996 až 2009. Cílem práce bylo zjistit, zda se proměňovaly strategie a cíle české zahraniční politiky v letech 1996-2009 a pokud ano, tak jak se změnily a jaké faktory na to měly vliv. V úvodní části práce jsou představeni aktéři české zahraniční politiky, další část práce se věnuje cílům zahraniční politiky ČR a jsou v ní analyzovány strategické dokumenty. Čtvrtá kapitola je věnována vstupu a fungování ČR v NATO, pátá kapitola se věnuje vstupu a fungování ČR v EU. Poslední kapitola analyzuje česko-americké vztahy. V závěru práce jsou shrnuty základní cíle a strategie české zahraniční politiky a analyzováno nakolik se česká zahraniční politika proměnila.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on strategy and goals of Czech foreign policy during 1996-2009. The aim of my bachelor thesis was to find out whether the goals of Czech foreign policy have changed and if so, how they were changed. At the beginning Czech foreign policy actors are introduced, next chapter is about Czech foreign policy goals. Fourth chapter is focused on the Czech republic and NATO and fift chapter is focused on the Czech republic and EU. In last chapter is analyzed Czech-American relations. AT the end of bachelor thesis Czech foreign policy goals and strategy are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Adamova.pdfPlný text práce469,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ADAMOVA_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,12 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Adamova_POL_bc_opo.docPosudek oponenta práce49,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Nikola Adamova.pdfPrůběh obhajoby práce257,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.