Název: Vliv stoleté války na formování moderního státu
Další názvy: Influence of the Hundred Years War in the formation of the modern state
Autoři: Apolín, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7903
Klíčová slova: stoletá válka;Francie;Anglie;Max Weber;Charles Tilly;moderní stát;Eduard III.;Karel V.;revoluce ve válečnictví;středověk;feudální systém;historie
Klíčová slova v dalším jazyce: hundred year war;France;England;Max Weber;Charles Tilly;modern state;Edward III;Charles V;revolution in military affairs;middle ages;feudal system;history
Abstrakt: Ve své práci jsem se zabýval vlivem stoleté války na formování moderních států. V úvodu práce jsem zmínil několik autorů, jako například Maxe Webera nebo Charlese Tillyho, kteří vymezují základní definiční znaky moderních států, poté jsem se snažil dokázat, že během stoleté války byly tyto znaky naplňovány nebo že stoletá válka jako celek přispěla k naplnění těchto atributů, které by měl splňovat moderní stát. Také jsem nastínil vznik tohoto feudálního konfliktu, který formoval evropské dějiny. Svoji pozornost jsem zaměřil na společenské, politické a také vojenské změny, které se udály během stoleté války a které měly vliv na formování moderních států.
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper, I applied myself to the topic of the Hundred Year War and its impact on formation of the modern nation states. To introduce the topic, I have mentioned the works of several authors, e. g. Max Weber or Charles Tilly, who define the basic attributes of modern states. Then I have made efforts to demonstrate that these attributes were fulfilled during the Hundred Year War or that this conflict at least contributed to fulfilling them. Besides that, I have outlined the origins and escalation of this feudal war. I have focused on the social, political and equally military changes brought by the Hundred Year War, which have influenced the shaping of modern Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce270,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Apolin_ved_POL.pdfPosudek vedoucího práce522,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Apolin_opo_BP_POL.pdfPosudek oponenta práce898,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Miloslav Apolin.pdfPrůběh obhajoby práce342,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.