Název: Vývoj stranického systému Slovenské republiky 1993-2010
Další názvy: The development of the party system in the Slovak Republic 1993-2010
Autoři: Bechyně, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Lupták, Ľubomír
Oponent: Naxera, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7904
Klíčová slova: stranický systém;volby;Slovenská republika;Giovanni Sartori;mečiarismus;konfliktní linie
Klíčová slova v dalším jazyce: party system;elections;Slovak republic;Giovanni Sartori;mečiarism;cleavages
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je vývoj stranického systému Slovenské republiky v letech 1993 ? 2010. Stranický systém se pokouším zařadit podle teorie Giovanni Sartoriho. Tezí mojí práce je, že stranický systém na Slovensku ve sledovaném období lze převážně charakterizovat jako umírněný pluralismus. Slovensko jako postkomunistická země prochází v 90. letech dynamickou proměnou. Vzniká mnoho nových politických stran, které mohou svobodně kandidovat ve volbách. Mezi nejvýznamnější strany ve zkoumaném období patří Hnutí za demokratické Slovensko. Osobnost vůdce strany Vladimíra Mečiara rozděluje v 90. letech politickou scénu na dva tábory a vzniká konfliktní linie mečiarismus versus antimečiarismus. Na základě této linie se tvoří koalice a rozhoduje se o budoucím režimu v zemi. Významnou stranou byla také SDK nebo pozdější SDKÚ a její předseda Mikuláš Dzurinda. V době kdy byl předsedou vlády, nastoupilo Slovensko opět cestu k liberální demokracii. Země se také zapojila do evropského integračního procesu. Významnou silou ve stranickém systému se stala také strana Směr. Její předseda Robert Fico je na Slovensku velmi populární a Směr stranickému systému dominuje. Má práce obsahuje teorii Giovanni Sartoriho a koncept konfliktních linii Steina Rokkana. Druhá část je deskriptivní, kde popisuji vývoj stranického systému. Ve třetí části systém kategorizuji. Práce také obsahuje přílohu s grafy výsledků voleb.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is the development of the party system in the Slovak Republic in the period of 1993 - 2010. I'm trying to apply the theory of Giovanni Sartori on this party system. The presumption of my work is that the party system in the Slovak Republic in the examined period can be characterized as systems of moderate pluralism. Slovakia as a post-communist country passed dynamic changes in the 1990's. A lot of new political parties were created in this period and these parties are free to participate in elections. The most important parties in the examined period include for example the Movement for a Democratic Slovakia. In the nineties the personality of party leader Vladimir Meciar separates political scene into two camps, and creates cleavage Meciarism versus anti-Meciarism Based on this line, coalitions and decisions important for future of regime were made. Significant party was also SDK or later SDKU and its chairman Mikulas Dzurinda. By the time he was Prime Minister, Slovakia once again entered the path to liberal democracy. The country also participated in the European integration process. Later on, SMER became a major force in the party system. Its chairman Robert Fico is very popular and SMER currently dominates in the party system of Slovak republic. My work includes the theory of Giovanni Sartori and concept of cleavages by Stein Rokkan. The second part is descriptive, where I describe the development of the party system. In the third part I tried to categorize the system in the intentions of Sartori?s theory. The work also contains an attachment with charts of election results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vyvoj stranickeho systemu Slovenske republiky 1993-2010.pdfPlný text práce395,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechyne_ved_POL.pdfPosudek vedoucího práce523,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bechyne_OPO_pol.docxPosudek oponenta práce40,52 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bechyne Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce231,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7904

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.