Název: Komparace sociálních utopií Platóna a Thomase Mora
Další názvy: Comparison of social Utopias: Plato and Thomas More
Autoři: Kavec, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Stulík, Ondřej
Oponent: Lupták, Ľubomír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7944
Klíčová slova: Utopie;komparace;Platón;Thomas More;ústava;zákon;filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: Utopia;comparison;Plato;Thomas More;constitution;law;philosophy
Abstrakt: Bakalářská práce Komparace sociálních utopií v dílech Platóna a Thomase Mora pojednává o vizích ideálního státního zřízení (utopiích) dvou velkých filosofů. Jedná se o známé filosofy Platóna a Thomase Mora. Cílem práce je diachronní komparace utopických vizí s přihlédnutím k libertariánskému paradigmatu v dílech Ústava, Zákony a Utopie. Během komparace odpovím na svoji výzkumnou otázku, zda autoři ve svých vizích chtěli zavést do společnosti rovnost. Pro potřeby své práce vezmu na zřetel historicko-politickou situaci, jež oba filosovy dovedla k sepsání utopických vizí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis Comparison of social utopias in the work of Plato and Thomas More deals with visions of ideal state systems (Utopias) of two great philosophers. These two philosophers are Plato and Thomas More. The aim of this thesis is a diachronic comparison of utopia visions considering the libertarian paradigm in works The Republic, Laws and Utopia. My research question, whether the authors wanted to bring equality to society in their visions, is answered within the comparison. Also the historical and political background which led both authors to creating utopia visions is taken into account in the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Komparace socialnich utopii v dilech Platona a Thomase Mora.pdfPlný text práce475,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KAVEC_VED_POL.docxPosudek vedoucího práce40,34 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kavec_opo_POL.pdfPosudek oponenta práce531,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kavec Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce258,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7944

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.