Název: Platón - zakladatel totalitních režimů?
Další názvy: Plato - the founder of totalitarianism? The Theory of Karl R. Popper
Autoři: Hrubý, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Rosůlek, Přemysl
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7949
Klíčová slova: Platón;Karl Raimund Popper;totalitarismus;historicismus;uzavřená společnost;otevřená společnost;teorie spravedlnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Plato;Karl Raimund Popper;totalitarianism;historicism;closed society;open society;theory of justice
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se věnuji tématu totalitarismu. Cílem práce bylo ověření hypotézy, že autorem první teorie totalitarismu je Platón. To je hypotéza, kterou jako první formuloval Karl R. Popper v knize The Open Society and its Enemies (1945). Ve druhé kapitole, nazvané Totalitarismus, je nejdříve popsán vývoj samotného pojmu totalitarismus, respektive totalitní a proniknutí těchto pojmů do sféry politiky a politické vědy. Následně jsou představeny teorie totalitarismu Hannah Arendtové a Jacoba L. Talmona, jako představitelů politické filosofie a teorie Carla J. Friedricha a Zbigniewa K. Brzezińského, Raymonda Arona, Juana J. Linze a Giovanniho Sartoriho jako zástupců empirického přístupu v politické vědě. Třetí kapitola, nazvaná Teorie Karla R. Poppera, představuje hlavní část práce. Nejdříve jsou zde představeny základní termíny, se kterými Popper pracuje, tedy uzavřená, respektive otevřená společnost a historicismus. Poté jsou představeny a podrobeny kritice klíčové argumenty Popperovy teorie, na jejichž základě označuje Platónovu politickou filosofii jako totalitní. Jako klíčové se ukazují argumenty o totalitní povaze teorie spravedlnosti, se kterou je propojen Platónův politický program, který Popper identifikuje jako totalitní. Tyto argumenty byly vyvráceny či silně zpochybněny stejně jako argumenty podporující tvrzení, že Platónův filosof král je totalitní vládcem. V důsledku toho docházím k závěru, že Platón není zakladatelem totalitarismu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is devote to the theme of totalitarianism. The aim of this study was to use deductive methods within the normative-ontological approach to test the hypothesis that the author of the first theory of totalitarianism is Plato. This is a hypothesis first time formulated by Karl R. Popper in The Open Society and its Enemies (1945). In the second chapter entitled Totalitarianism is first describes the development of the notion of totalitarianism respectively totalitarian and penetration of these concepts into the realm of politics and political science. Subsequently, they are presented theory of totalitarianism Hannah Arendt and Jacob L. Talmon as representatives of political philosophy and theory of Carl J. Friedrich and Zbigniew K. Brzezinski, Raymond Aron, Juan J. Linz and Giovanni Sartori as representatives of empirical approach in political science. In the third chapter entitled The theory of Karl R. Popper which represents the major part of the work they are first introduced the basic terms used by Popper: a closed society, an open society and historicism. Thereafter they are presented and criticized key arguments Popper's theory on the basis of which is indicates Plato's political philosophy as totalitarian. As the key arguments, they are indicated those which demonstrate the totalitarian nature of the theory of justice which is associated with Plato's political program which Popper identifies as totalitarian. These arguments were refuted or strongly challenged as well as arguments supporting the claim that Plato's philosopher king is a totalitarian ruler. As a consequence I concluded that Plato wasn't the founder of totalitarianism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jiri Hruby 2013.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HRUBY_VED_POL_9_2013_docx.docxPosudek vedoucího práce34,47 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hruby_OPO_POL.docxPosudek oponenta práce40,47 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hruby Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce233,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.