Název: Problematika disciplinárních řízení ve sportovním právu - Český svaz ledního hokeje a Fotbalová asociace České republiky
Další názvy: The issue of disciplinary actions in the sports law - The Czech Ice Hockey Association and The Football Association of the Czech Republic
Autoři: Jirouš, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7963
Klíčová slova: sport;sportovní právo;disciplinární řízení;FAČR;ČSLH
Klíčová slova v dalším jazyce: sport;sports law;disciplinary action;FAČR;ČSLH
Abstrakt: Záměrem této práce je zejména poskytnout náhled na vztah sportu a práva. V řadě případů ústí propojení úvah o sportu a právu v označení sportovního práva. Práce se však nesoustředí na obhajobu existence samostatné právní disciplíny sportovního práva, ale spíše se snaží poukázat na jisté tendence, které mohou tuto diskuzi více podpořit. Konkrétní podobu tohoto záměru představuje zvláštní část, která se zaměřuje na povahu sportovního disciplinárního řízení, která jednoznačně s problematikou sportovního práva souvisí. Proto je rozebrána povaha této formy řízení ve vztahu na konkrétní prostředí, ve kterém je uplatňována. Pro tuto práci byly zvoleny sportovní asociace FAČR a ČSLH, o nichž je také pojednáno.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to provide insight of the consequences between sport and law. Linking consideration about sport and law ends into term sports law in many cases. general. The thesis is not focused only on a support of existence of an independent legal discipline of sports law. It rather points to certain tendencies that can give more support to this discussion. The actual form of this plan is a specific section which is focused on sports disciplinary action, which is clearly related to sports law. This form of control in relation to the specific environment is analyzed in the area where is applied. Sport associations FAČR and ČSLH that are also mentioned, were chosen for this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2013 - Martin Jirous.pdfPlný text práce474,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Jirous.pdfPosudek vedoucího práce967,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Jirous.pdfPosudek oponenta práce768,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Jirous.pdfPrůběh obhajoby práce282,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.