Název: Věc v právním slova smyslu - současný stav a právní úprava dle nového občanského zákoníku
Další názvy: Thing in the Legal Sense - Current State and Legal Changes According to the New Civil Code
Autoři: Plachá, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Pelech, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7966
Klíčová slova: věc v právním slova smyslu;res corporales;res incorporales;cenné papíry;věcná práva;právo stavby;služebnost;věc v širším pojetí a její aplikace;duševní vlastnictví;nemovité věci
Klíčová slova v dalším jazyce: thing in legal sense;res corporales;res incorporales;securities;rights in rem;building rights;easement;thing in broader sense and its application;intellectual property;real things
Abstrakt: S ohledem na přijetí nového občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.), který je již platný a od 1. ledna 2014 pravděpodobně nabude účinnosti, je třeba se zabývat zásadními změnami, které nám tato nová právní úprava přinese, a to jak z hlediska jejich interpretace, tak i následné aplikace. Nelze přehlédnout, že se výrazně mění právní úprava věcných práv, ke kterým se neodmyslitelně váže věc v právním slova smyslu jako jejich nezbytný prvek koexistence. Tato práce proto obsahuje především analýzu věci v právním smyslu tak jak je definována právní vědou v souladu s právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku z roku 1964 s ohledem na její historické pojetí, dále rozbor věci v právním smyslu podle právní úpravy obsažené v občanském zákoníku z roku 2012, vzájemnou komparaci těchto právních úprav a následný rozbor možných aplikačních problémů, ke kterým může v souvislosti s novou právní úpravou věcí v jejich právním smyslu (s důrazem na res incorporales) docházet.
Abstrakt v dalším jazyce: With regard to the adoption of the new Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.), which is already valid and which will probably become effective from January 1, 2014, it is necessary to deal with the fundamental changes this new legal modification will bring about from both the point of view of interpretation and the subsequent application. It is obvious that there is a basic change in the legal regulation of the Rights in Rem, to which the thing is bound in the legal sense as their necessary element of coexistence. This thesis therefore consists mainly of analyzing things in a legal sense as defined by jurisprudence in accordance with the rules contained in the Civil Code (Act no. 40/1964 Coll.) with respect to its historical sense, further analysis of the thing in the legal sense under the rules contained in the new Civil Code (Act no. 89/2012 Coll.), the mutual comparison of these laws and the subsequent analysis of possible application problems that may occur in connection with new legislation on things in their legal sense (with emphasis on res incorporales).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vec v pravnim slova smyslu - soucasny stav a pravni uprava dle noveho obcanskeho zakoniku.pdfPlný text práce806,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Placha.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Placha.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Placha.pdfPrůběh obhajoby práce286,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7966

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.