Název: Nároky pojištěných a poškozených podle nové právní úpravy OZ
Další názvy: Claims and damaged insured under the new legislation of the Civil Code
Autoři: Gargošová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Hradec, Milan
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7985
Klíčová slova: pojištění;pojištěný;poškozený;škoda;náhrada škody;odpovědnost za škodu;nemajetková újma;pojištění odpovědnosti za škodu
Klíčová slova v dalším jazyce: insurance;insured;damaged;damage;damages;liability;intangible harm;liability insurance
Abstrakt: Práce se zabývá změnami, které vyplynou pro poškozené a pojištěné po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který byl připravován přes deset let. V první části je rozbor možného vzniku škody dle současného občanského zákoníku v kontextu s novou právní úpravou, dále jsou rozebrány možné způsoby náhrady vzniklé škody. V další části se práce věnuje odvětví pojišťovnictví a jeho změnám, které nastanou v důsledku přijetí nového občanského zákoníku.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with changes that arise for damaged and the insured after the entry into force of the new Civil Code, which was drafted over ten years. The first part is an analysis of the potential damage according to the current Civil Code, in the context of the new legislation, are also discussed possible ways of compensation for damages. The next part deals with the insurance industry and the changes that occur as a result of the adoption of the new Civil Code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Gargosova.pdfPlný text práce455,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Gargosova.pdfPosudek vedoucího práce749,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Gargosova.pdfPosudek oponenta práce700,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Gargosova.pdfPrůběh obhajoby práce289,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7985

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.