Title: Nároky pojištěných a poškozených podle nové právní úpravy OZ
Other Titles: Claims and damaged insured under the new legislation of the Civil Code
Authors: Gargošová, Soňa
Advisor: Hradec, Milan
Referee: Vrabec, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7985
Keywords: pojištění;pojištěný;poškozený;škoda;náhrada škody;odpovědnost za škodu;nemajetková újma;pojištění odpovědnosti za škodu
Keywords in different language: insurance;insured;damaged;damage;damages;liability;intangible harm;liability insurance
Abstract: Práce se zabývá změnami, které vyplynou pro poškozené a pojištěné po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který byl připravován přes deset let. V první části je rozbor možného vzniku škody dle současného občanského zákoníku v kontextu s novou právní úpravou, dále jsou rozebrány možné způsoby náhrady vzniklé škody. V další části se práce věnuje odvětví pojišťovnictví a jeho změnám, které nastanou v důsledku přijetí nového občanského zákoníku.
Abstract in different language: The work deals with changes that arise for damaged and the insured after the entry into force of the new Civil Code, which was drafted over ten years. The first part is an analysis of the potential damage according to the current Civil Code, in the context of the new legislation, are also discussed possible ways of compensation for damages. The next part deals with the insurance industry and the changes that occur as a result of the adoption of the new Civil Code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Gargosova.pdfPlný text práce455,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Gargosova.pdfPosudek vedoucího práce749,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Gargosova.pdfPosudek oponenta práce700,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Gargosova.pdfPrůběh obhajoby práce289,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.