Title: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Other Titles: Enforcement of industrial property rights
Authors: Čejková, Klára
Advisor: Hák, Jan
Referee: Žikovská, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7988
Keywords: duševní vlastnictví;průmyslové vlastnictví;patent;evropský patent;evropský patent s jednotným účinkem;průmyslový vzor Společenství;ochranná známka Společenství.
Keywords in different language: intellectual property;industrial property;patent;european patent;european patent with unitary effect;community design;community trade mark
Abstract: Diplomová práce se zabývá oborem práv průmyslového vlastnictví a právními způsoby jejich vymáhání. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled systematiky práv průmyslového vlastnictví na úrovni české i evropské legislativy. V první kapitole jsou definovány některé základní pojmy - duševní vlastnictví , nehmotné statky, práva průmyslového vlastnictví, apod. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví a prostředky jejich ochrany. Třetí kapitola se zaměřuje na rozbor některých nařízení, které vydává EU s cílem sjednotit právní úpravu v oblasti průmyslových práv. Ve čtvrté kapitole je nejprve představena směrnice 2004/48/EC. Dále je zhodnocena úspěšnost implementace cílů vyjádřených v této směrnici do českých právních předpisů. V páté kapitole jsou uvedeny zajímavosti z oboru průmyslového vlastnictví, se kterými je možno se setkat v některých vybraných asijských a afrických státech. V šesté kapitole je provedena analýza vybraných rozsudků Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU.
Abstract in different language: Diploma thesis dicruses the field of industrial property rights and the legal actions for its enforcement. The purpose of this thesis is to offer one unitified overview of the property rights legal systems within Czech legislation and EU legislation. In the first chapter, some of the basic terms such as - intellectual property, intagible assets, industrial property rights, etc. - are defined. The second chapter presents particular subjects of property rights and measuares of their protection. The third chapter focuses on analysis of certain regulations, which the EU issues with the purpose of unite the legal framework of industrial property rights. The fourth chapter presents the directive 2004/48/EC. The chapter continues with evaluation of the goals set in this directive through implementation into Czech legal system. The fifth chapter presents examples from industrial property rights systems in some African and Asian countries.The sixth chapter presents analysis of selected judgments of the Supreme Court of the Czech Republic and of the Court of Justice of the European Union
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cejkova_DP_portal.pdfPlný text práce691,07 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Cejkova.pdfPosudek vedoucího práce877,31 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Cejkova.pdfPosudek oponenta práce542,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Cejkova.pdfPrůběh obhajoby práce269,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.