Název: Změny v obsahu závazkového vztahu
Další názvy: Changes in the content of obligation relation
Autoři: Špetová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Tesař, Tomáš
Oponent: Spurný, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7992
Klíčová slova: závazkové právo;závazkové vztahy;obsah závazků;subjekty závazků;předmět závazků;změny v obsahu závazku;kumulativní novace;prodlení dlužníka;prodlení věřitele
Klíčová slova v dalším jazyce: obligation law;obligation legal relation;content of obligation;entity of obligation;object of obligation;changes in content of obligation;cumulative novation;creditor's overdue;debitor's overdue
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá změnami v obsahu závazkového vztahu. Závazky jsou vedle věcných práv jedním z hlavních odvětví majetkových práv obecně. Jejich počátky se datují daleko do historie, zpět do doby starého Říma, a během let prošly různými formami - tím práce se zabývá ve své v první části.. Druhá část se zabývá současnou platnou úpravou závazků, především výkladem základních pojmů závazkového vztahu. Ve třetí části je podrobněji rozebrána právní úprava a možnosti změny obsahu závazkových vztahů. Část čtvrtá a pátá obsahuje srovnání a především poukazuje na odlišnosti v úpravě změn v obsahu závazků podle obchodního zákoníku a nového občanského zákoníku. V poslední šesté části je vybrána právně relevantní judikatura ve vztahu k jednotlivým způsobům změn obsahu závazku. Cílem práce je sloužit jako možný studijní materiál, tedy zpracovat a vysvětlit danou problematiku podrobnějším a přehlednějším způsobem, než který poskytuje většina odborných publikací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with changes in the content of obligations. Obligations are in addition to rights in rem one of the main divisions of property rights. The foundation dates back far into history, back to the period of ancient Rome, and over the years have undergone various forms - the work deals with it in the first part. The second part is describing current legislation of obligations, especially the interpretation of the basic terms of the contractual relationships. The third part is further discussing legislation and modification of the obligations in content. Parts four and five contain comparison, and especially points out the differences in the legislation of changes in the content of obligations, under the Commercial Code and the new Civil Code. In the last part can be found selected legally relevant cases concerning different causes of changes in the content of obligation. The aim of this diploma is to serve as a possible studying document, processing and explaining the matter in more detailed and clearer way than what can be found in most publication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_JS.pdfPlný text práce514,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Spetova.pdfPosudek vedoucího práce943,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Spetova.pdfPosudek oponenta práce802,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Spetova.pdfPrůběh obhajoby práce288,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7992

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.