Title: Projednací zásada z pohledu současné úpravy koncentrace řízení
Other Titles: Accusatorial principle of hearing in terms of current legislative regulation of concentration process
Authors: Víšek, Michal
Advisor: Kapitánová, Blanka
Referee: Opatrná, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8001
Keywords: sporné civilní řízení;projednací zásada;koncentrace řízení;břemeno tvrzení;břemeno důkazní;zákonná koncentrace;soudcovská koncentrace
Keywords in different language: civil contentious proceeding;accusatorial principle of hearing;concentration principle;burden of allegation;burden of proof;legal concentration;judicial concentration
Abstract: Tématem této práce je projednací zásada z pohledu současné úpravy koncentrace řízení. Veškeré změny zákonodárců směřující k potlačení zásadního problému české justice spočívajících v přílišné délce řízení vyvrcholily v dosud poslední zásadní novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (tzv. souhrnnou novelou) s účinností od 1. července 2009. Nová úprava zavedla do našeho sporného řízení velmi přísnou úpravu koncentrace řízení, a tím došlo k zásadnímu ovlivnění vůdčí zásady sporného řízení, kterou je projednací zásada. V této práci si kladu za cíl analyzovat a zhodnotit aktuální právní úpravu projednací zásady z pohledu současné úpravy koncentrace řízení. Dále budu zkoumat, do jaké míry je nově přijatá úprava koncentrace v zájmu účastníků, tedy zda je nová úprava v souladu s právem účastníků na spravedlivý proces. Bude tedy nutné zabývat se jednotlivými projevy koncentrace řízení a jejich ovlivněním procesních institutů projednací zásady v rámci sporného řízení. V práci budu vycházet ze srovnání úpravy zavedené velkou novelou s novou úpravou po novele souhrnné.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is the accusatorial principle of hearing from current adjustment of concentration procedure's point of view. The participants are obliged to declare decisive facts and present proof of their establishment. According to the last novella of civil judicial code set by the law nr. 7/2009 Sb., participants are given the part of the procedure in defined in advance in which they have to fulfill all those duties. In the procedure are set the procedures which come after the termination of said rights. The court will not consider late proposals. The main task of the thesis is to present the influence of the concentration principle on the procedural status of litigants and the court. In my work, I come to the conclusion that it is necessary to introduce one of the structures relative to concentrations trial.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Michal Visek - portal.pdfPlný text práce733,81 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Visek.pdfPosudek vedoucího práce651,28 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Visek.pdfPosudek oponenta práce661,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Visek.pdfPrůběh obhajoby práce310,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.