Název: Smluvní pokuta
Další názvy: Liquidated damages
Autoři: Havlík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8002
Klíčová slova: smluvní pokuta;ujednání;závazek;neplatnost;snížení smluvní pokuty
Klíčová slova v dalším jazyce: liquidated damages;clauses;obligation;invalidity;reduction of liquidated damages
Abstrakt: Tato diplomová práce se člení na 6 kapitol. První kapitolu tvoří úvod. Druhá kapitola se nazývá Historický exkurs a jejím hlavním účelem je poukázat na historický vývoj smluvní pokuty v římském právu, dále tato kapitola nastiňuje pojetí smluvní pokuty v právech městských, úpravu smluvní pokuty dle OZO a Všeobecného zákoníku obchodního, a zabývá se vývojem institutu smluvní pokuty od prvního občanského zákoníku, zákoníku mezinárodního obchodu, hospodářského zákoníku až k současné právní právě v OZ a ObchZ. Třetí kapitola je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá teoreticko-judiciální pojetí smluvní pokuty v občanském a obchodním právu. Tato část se dále dělí do podkapitol, které pojednávají o pojmu smluvní pokuta; funkcích a akcesoritě smluvní pokuty; ujednání o smluvní pokutě; vzniku práva na smluvní pokutu, splatnosti smluvní pokuty, promlčení a zániku povinnosti k úhradě smluvní pokuty a vztahu smluvní pokuty k příbuzným institutům (především vztah smluvní pokuty k náhradě škody a úrokům z prodlení). Druhá část se zabývá praktickým pojetím smluvní pokuty. V rámci této části jsem vydal fiktivní rozsudek týkající se sporného případu vymáhání nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Ve čtvrté kapitole nazvané Smluvní pokuta v NOZ je zhodnocena nová právní úprava smluvní pokuty v NOZ. Pátá kapitola se zabývá komparací smluvní pokuty s jinými právními řády. V rámci této kapitoly je podán výklad o pojetí smluvní pokuty v Rusku, Francii a Anglii. Závěrečná kapitola shrnuje poznatky vyplývající z této diplomové práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is liquidated damages. The thesis is divided into six main parts. The first part is called Introduction, where the main reasons why I have chosen this topic are described. The second part is dedicated to a historical development of liquidated damages. The third part makes a real basement of the thesis. This chapter is divided into two parts. In the first part I have tried to explain a position of the liquidated damages in both civil and commercial law. The concept of liquidated damages, functions of liquidated damages, liquidated damages clauses, reasonable amount of liquidated damages, reduction of liquidated damages by a court, defects of liquidated damages clauses, realation of liquidated damages and interests on late payments, etc., are discussed in this part. In the second part of third chapter I focused on application of findings arising from the first part and I have delivered a judgement. The following chapter is devoted to the new Civil Code of the Czech republic that becomes effective 1st January 2014. In this chapter I have highlighted main changes relating to liquidated damages clauses. The following discussion is devoted to a comparison with selected countries. In this chapter I have chosen three countries - Russia, France and England, and I have compared a concept of liquidated damages in these countries. The last chapter is called conclusion. This chapter contains the most important findings arising from the whole thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Smluvni pokuta, Bc. Martin Havlik.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Havlik.pdfPosudek vedoucího práce868,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Havlik.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Havlik.pdfPrůběh obhajoby práce256,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8002

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.