Název: Náhrada škody v občanském právu
Další názvy: Demages in civil law
Autoři: Kubias, Petr
Vedoucí práce/školitel: Plecitý, Vladimír
Oponent: Vrabec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8008
Klíčová slova: náhrada škody;skutečná škoda;ušlý zisk;odpovědnost;poškozený;škůdce;způsob a rozsah náhrady;újma na zdraví;PETL
Klíčová slova v dalším jazyce: damages;loss of profits;liability;general liability;property loss;personal injury;indemnification;financial compensation;restoration to original condition
Abstrakt: Cílem této diplomové práce, je přiblížit problematiku náhrady škody v občanském právu. Úvod je věnován samotné škodě a jejímu členění na škodu na majetku a škodu na zdraví. Pozornost je soustředěna, zejména na odpovědnost obecnou a zvláštní odpovědnost za škodu. Nejrozsáhlejší kapitola důkladně popisuje způsob a rozsah náhrady škody. Následující podkapitoly se soustředí na vymezení jednotlivých náhrad za škodu, zejména v oblasti materiální a nemateriální náhrady škody. Závěrečná kapitola srovnává nynější právní úpravy náhrady škody s novou právní úpravou, která vejde v účinnost 1.1. 2014.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this diploma thesis is to explain the issue of indemnity in civil lawsuits. The introduction to this thesis explains the term loss and its classification into property loss and personal injury. It then deals with liability and its various types, especially general liability and liability for loss. The most extensive chapter deals in detail with the amount and forms of indemnity. Further sub-chapters describes individual types of indemnification, especially for material and non-material losses. The final chapter compares the current indemnity legislation with its amended version, scheduled to come into effect as of 1 January 2014.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubias_DP_2013.pdfPlný text práce595,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kubias.pdfPosudek vedoucího práce761,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kubias.pdfPosudek oponenta práce700,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kubias.pdfPrůběh obhajoby práce294,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.