Title: Využití netradičních prvků při výuce atletiky na 1. stupni ZŠ - atletická abeceda, vytrvalostní běh
Other Titles: Unusual elements in teaching athletics to 1 School athletic output alphabet, endurance running
Authors: Vataščinová, Markéta
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8032
Keywords: mladší školní věk;vytrvalost a vytrvalostní schopnosti;hra;běžecká abeceda a její prvky
Keywords in different language: younger school age;stamina and endurance abilities;game;jogging alphabet and its elements
Abstract: V této diplomové práci jsem se zabývala především rozvojem vytrvalostních schopností a průpravnými cvičeními k jednotlivým prvkům běžecké abecedy. Než jsem začala diplomovou práci realizovat, za úkol jsem si stanovila vypracovat praktickou část, která se bude zabývat především vývojovým obdobím mladšího školního věku. Dále jsem nastínila problematiku vytrvalosti a rozvoje vytrvalostních schopností u žáků v mladším školním věku a teoreticky jsem se pokusila objasnit provedení jednotlivých prvků běžecké abecedy. V praktické části bylo mým úkolem navrhnout a realizovat pohybová cvičení a hry rozvíjející vytrvalostní schopnosti a zdokonalující prvky běžecké abecedy právě u dětí mladšího školního věku.
Abstract in different language: In this thesis, I focused mainly on the development of endurance skills and preparatory exercises to individual elements of the running alphabet. Before I started to realize the thesis, the task I set out was to develop the practical part which will primarily deal with developmental periods of younger school age. Next, I outlined the problems of persistence and development of endurance abilities of the pupils in younger school age and in theory I tried to explain the implementation of the running alphabet individual elements. In the practical part my task was to design and implement physical exercises and games for developing the endurance capabilities and features that enhance the running alphabet just for children of primary school age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Vyuziti netradicnich prvku pri vyuce atletiky na 1. stupni ZS - atleticka abeceda, vytrvalostni beh,Marketa Vatascinova, 2013.pdfPlný text práce4,84 MBAdobe PDFView/Open
VATASCINOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce138,05 kBAdobe PDFView/Open
VATASCINOVA OP.pdfPosudek oponenta práce117,7 kBAdobe PDFView/Open
VATASCINOVA.pdfPrůběh obhajoby práce199,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.