Název: Návrh a realizace programovaného vyučování pro zdokonalování volejbalových dovedností
Další názvy: Project and realization of programme teaching for improving volleyball skills
Autoři: Korbelová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8042
Klíčová slova: programované vyučování;klíčové kompetence;volejbal;odbití obouruč vrchem
Klíčová slova v dalším jazyce: programmed teaching;key competencies;volleyball;overhead pass
Abstrakt: Cílem této práce bylo vytvořit návrh programovaného vyučování pro nácvik a zdokonalení volejbalových dovedností se zaměřením na odbití obouruč vrchem a následná realizace tohoto programu. Práci jsem pro přehlednost rozdělila do dvou částí - teoretické a praktické části. V teoretické části jsem se zaměřila na teorii programovaného vyučování, volejbal (historie, didaktika, technika) a klíčové kompetence. Všechny tyto získané informace mi byly podkladem pro praktickou část, která obsahuje popis programovaného učebního postupu, jednotlivé úkolové karty a průběh realizace. Součástí této práce jsou úkolové karty, které jsou v programu učebním prostředkem pro žáky.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to develop a proposal for the practice and improvement of programmed teaching of volleyball skills with focus on overhead passing and the subsequent implementation of the program. For clarity, I divided the thesis into two parts ? theoretical and practical. In the theoretical part I focused on the theory of programmed teaching, volleyball (history, didactics and technique) and key competetencies. All the acquired information was the base for the practical part which includes a description of the programmed teaching method, individual task cards and the process of implementation. Parts of this thesis are task cards, which uses the program as learning utilities for students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Lenka Korbelova.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KORBELOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce821,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KORBELOVA OP.pdfPosudek oponenta práce981,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KORBELOVA.pdfPrůběh obhajoby práce210,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8042

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.