Název: Motoricko - funkční příprava v tělesné výchově pro 2. stupeň ZŠ (videoprogram)
Další názvy: Motoric - functional training in physical education in elementary school (video programme)
Autoři: Žandová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8055
Klíčová slova: motoricko-funkční příprava;tělesná výchova;2. stupeň ZŠ
Klíčová slova v dalším jazyce: motoric functional scheme training;physical education;second primary school
Abstrakt: Ve výukovém programu nalezneme jednoduché cviky z vybraných průprav, zaměřené dle cílové skupiny uţivatelů ? ţáků 2. stupně ZŠ. Z jednotlivých průprav se jedná o průpravu zpevňovací, balanční a odrazovou, dále rozvoj reaktibility a silové obratnosti. Program obsahuje správné technické provedení cviků, pohled na celou třídu jako důkaz, ţe je cvik proveditelný i ve větším počtu ţáků a také zdůraznění nejčastěji se vyskytujících chyb. Všechna cvičení jsou díky své jednoduchosti a organizační nenáročnosti vhodná k pouţití jako doplňková cvičení. Výukový videoprogram je zaměřen na cviky vybraných pohybových průprav, určených zejména pro ţáky 2. stupně ZŠ. Proto by mohl poslouţit především učitelům tělesné výchovy na 2. stupni základních škol, popř. cvičitelům, lektorům a trenérům zvolené věkové kategorie.
Abstrakt v dalším jazyce: In the tutorial, you can find simple exercises from selected training aimed according to the target group of users - students second Primary School. The individual training is a training strengthening, balance and reflection, the development reactibility power and skill. The program contains the correct technical execution of exercises, a look at the whole class to prove that exercise is feasible in higher number of pupils and also highlight the most common mistakes. All exercises are due to its simplicity and ease of the organizational suitable for use as a complementary exercise. Video tutorial is focused on selected physical training exercises, designed especially for students second Primary School. Therefore could be used for teachers of physical education at the second Primary Schools, respectively trainers and coaches selected ages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Motoricko-funkcni priprava v TV pro 2. stupen ZS.pdfPlný text práce490,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZANDOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce63,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZANDOVA OP.pdfPosudek oponenta práce122,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZANDOVA.pdfPrůběh obhajoby práce208,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8055

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.