Název: Specifika vývoje komunikace u dítěte z bilingvní rodiny
Další názvy: Specifics of the development of communication of a child from bilingual family
Autoři: Tošovská, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8064
Klíčová slova: vývoj komunikace;vývoj komunikace bilingvního dítěte;bilingvní výchova;dětský bilingvismus
Klíčová slova v dalším jazyce: development of verbal communication;development of verbal communication of bilingual children;bilingual education;children´s bilingualismus
Abstrakt: Cílem mé práce s názvem Specifika vývoje komunikace u dítěte z bilingvní rodiny je přispět k rozšíření poznatků o bilingvní výchově a popsat osobní zkušenosti bilingvních jedinců a rodin. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a popsán normovaný vývoj verbální komunikace. Ve druhé kapitole rozebíráme bilingvní výchovu, její metody, výhody a nevýhody a také jsme sem zařadili doporučení rodičům pro bilingvní výchovu. Ve třetí kapitole rozebíráme bilingvního jedince, stanovujeme si, co je to dětský bilingvismus a popisujeme vývoj verbální komunikace u bilingvisty. Empirickou část tvoří šest kazuistik, kde se dopodrobna seznamujeme se zkušenostmi bilingvních jedinců a dvojjazyčných rodin.
Abstrakt v dalším jazyce: Object of the thesis named Specifics of the development of communication of a child from bilingual family is to help extand of knowledge about bilingual education and to describe a personal experience of bilingual individuals and families. The first chapter explains the basic concepts and describes the development of standardized verbal communication. In the second chapter we discuss bilingual education, its methods, advantages and disadvantages, recommendations for parents included. In the third chapter we discuss bilingual individuals, sets out what exactly is childern´s bilingaulism and we describe the development of verbal communication of bilingual childern. The empirical part consists of six case studies, which describes the experience of bilingual individuals and bilingual families to the details.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tosovska Barbora BP.pdfPlný text práce572,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tosovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tosovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce287,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tosovska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.