Title: Specifika vývoje komunikace u dítěte z bilingvní rodiny
Other Titles: Specifics of the development of communication of a child from bilingual family
Authors: Tošovská, Barbora
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Kubíková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8064
Keywords: vývoj komunikace;vývoj komunikace bilingvního dítěte;bilingvní výchova;dětský bilingvismus
Keywords in different language: development of verbal communication;development of verbal communication of bilingual children;bilingual education;children´s bilingualismus
Abstract: Cílem mé práce s názvem Specifika vývoje komunikace u dítěte z bilingvní rodiny je přispět k rozšíření poznatků o bilingvní výchově a popsat osobní zkušenosti bilingvních jedinců a rodin. V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy a popsán normovaný vývoj verbální komunikace. Ve druhé kapitole rozebíráme bilingvní výchovu, její metody, výhody a nevýhody a také jsme sem zařadili doporučení rodičům pro bilingvní výchovu. Ve třetí kapitole rozebíráme bilingvního jedince, stanovujeme si, co je to dětský bilingvismus a popisujeme vývoj verbální komunikace u bilingvisty. Empirickou část tvoří šest kazuistik, kde se dopodrobna seznamujeme se zkušenostmi bilingvních jedinců a dvojjazyčných rodin.
Abstract in different language: Object of the thesis named Specifics of the development of communication of a child from bilingual family is to help extand of knowledge about bilingual education and to describe a personal experience of bilingual individuals and families. The first chapter explains the basic concepts and describes the development of standardized verbal communication. In the second chapter we discuss bilingual education, its methods, advantages and disadvantages, recommendations for parents included. In the third chapter we discuss bilingual individuals, sets out what exactly is childern´s bilingaulism and we describe the development of verbal communication of bilingual childern. The empirical part consists of six case studies, which describes the experience of bilingual individuals and bilingual families to the details.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tosovska Barbora BP.pdfPlný text práce572,05 kBAdobe PDFView/Open
Tosovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,88 kBAdobe PDFView/Open
Tosovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce287,33 kBAdobe PDFView/Open
Tosovska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.