Název: Dětská kresba v předškolním a školním věku
Další názvy: Child's drawing of preschool and school age
Autoři: Neherová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8071
Klíčová slova: dítě;vývoj;kresba;lidská postava;dům;strom;význam barev;rozbor kresby;srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: child;progression;drawing;human figure;house;tree;mening of colors;drawing analysis;comparison
Abstrakt: Bakalářská práce shromažďuje a shrnuje informace o vývoji dítěte od narození po školní věk a o vývoji jeho kresby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, které jsou rozděleny do pěti kapitol. Teoretická část se ve třech kapitolách zabývá přehledem vývojových etap v životě dítěte, vývojem jeho kresby a tím, jak lze kresbu využít v diagnostice. Praktická část je pak rozdělena do dvou částí, z nichž první je podrobnou kazuistikou chlapce s ADHD. Druhá část se zabývá rozborem a srovnáním kreseb zdravých a mentálně retardovaných dětí.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis collects and summarizes information about child progression from birth to school age and the evolution of his drawings. The work is divided into theoretical part and practical part. Theoretical part is divided into three parts, which overview developmental stages in a child's life, the development of his drawings and how drawing can be used in diagnosis. The practical part is divided into two parts, the first of which is a detailed report of a boy with ADHD. The second part deals with analysis and comparison of drawings of healthy and on the contrary mentally retarded children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Neherova.pdfPlný text práce5,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neherova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neherova - oponent.pdfPosudek oponenta práce340,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neherova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.