Title: Analýza stresových faktorů u vysokoškolské populace
Other Titles: Analysis of stress factors in a university population
Authors: Martínková, Monika
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8073
Keywords: stres;stresor;náročné životní situace;reakce na stres;projevy stresu;vysokoškolské období;životní styl
Keywords in different language: stress;stressor;challenging life events;reactions to stress;effects of stress;period of university population;lifestyle
Abstract: Cílem této práce je přiblížit čtenářům základní pojmy týkající se stresu, stresorů, náročných životních situací, jejich příčin a následků. V druhé části této práce je popsáno období mladé dospělosti, vysokoškolské období a životní styl dnešní doby. Ve třetí části jsou popsány některé techniky, kterými lze stres do určité míry potlačit nebo ho zmírnit. Jsou to regulační metody, do kterých patří různé relaxační techniky, dechová cvičení a podobně. V praktické části, prostřednictvím kvantitativního výzkumu, je zkoumán život studentů na Západočeské univerzitě v Plzni, jejich nejčastější stresory, náročné životní události a změny, které prožívají během vysokoškolského období.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to introduce readers to the basic concepts related to stress, stressful situations, their causes and consequences. In the second part of this thesis are described the period of young adulthood, college and the lifestyle of today. The third part describes some of the techniques that stress can suppress or mitigate. They are regulatory methods, which include various relaxation techniques, breathing exercises and the like. In the practical part, by quantitative research, is researched the life of students at University of West Bohemia in Pilsen, the most common stressors, stressful life events and changes they experience through the academic route.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Martinkova Monika.pdfPlný text práce6,91 MBAdobe PDFView/Open
Martinkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,24 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce709,92 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.