Název: Analýza stresových faktorů u vysokoškolské populace
Další názvy: Analysis of stress factors in a university population
Autoři: Martínková, Monika
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8073
Klíčová slova: stres;stresor;náročné životní situace;reakce na stres;projevy stresu;vysokoškolské období;životní styl
Klíčová slova v dalším jazyce: stress;stressor;challenging life events;reactions to stress;effects of stress;period of university population;lifestyle
Abstrakt: Cílem této práce je přiblížit čtenářům základní pojmy týkající se stresu, stresorů, náročných životních situací, jejich příčin a následků. V druhé části této práce je popsáno období mladé dospělosti, vysokoškolské období a životní styl dnešní doby. Ve třetí části jsou popsány některé techniky, kterými lze stres do určité míry potlačit nebo ho zmírnit. Jsou to regulační metody, do kterých patří různé relaxační techniky, dechová cvičení a podobně. V praktické části, prostřednictvím kvantitativního výzkumu, je zkoumán život studentů na Západočeské univerzitě v Plzni, jejich nejčastější stresory, náročné životní události a změny, které prožívají během vysokoškolského období.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to introduce readers to the basic concepts related to stress, stressful situations, their causes and consequences. In the second part of this thesis are described the period of young adulthood, college and the lifestyle of today. The third part describes some of the techniques that stress can suppress or mitigate. They are regulatory methods, which include various relaxation techniques, breathing exercises and the like. In the practical part, by quantitative research, is researched the life of students at University of West Bohemia in Pilsen, the most common stressors, stressful life events and changes they experience through the academic route.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Martinkova Monika.pdfPlný text práce6,91 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce378,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce709,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martinkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8073

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.