Název: Kvalita života rodiny dítěte s poruchou autistického spektra
Další názvy: The quality of life of the parents with children with the autism spectrum disorder
Autoři: Klimperová, Karolina
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8077
Klíčová slova: autismus;pervazivní vývojová porucha;rodina;TEACCH program;strukturované učení;kvalitativní výzkum;dotazník SQUALA
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;pervasive developmental disorder;family;TEACCH programm;structured learning;qualitative research;SQUALA questionnaire.
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na kvalitu života rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Práce obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části mé práce se nachází čtyři hlavní kapitoly. První kapitola popisuje poruchy autistického spektra, jejich historický vývoj, charakteristiku jednotlivých poruch a triádu problémových oblastí. Druhá kapitola je věnována rodině, jejímu fungování, základním strukturám a funkcím. V kapitole třetí se zabývám problematikou rodiny s postiženým dítětem a nakonec v kapitole poslední se věnuji rodině dítěte s autismem. V této kapitole se nachází reakce rodičů na sdělení diagnózy, sourozenecká problematika a vůbec soužití s autistickým jedincem. Praktickou částí je kvalitativní výzkum realizovaný formou rozhovorů s rodiči dětí s autismem. Rozhovory jsem dále doplnila dotazníkem SQUALA, taktéž vyplněným rodiči. Cílem výzkumu je zmapovat kvalitu života těchto rodičů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the quality of life of the parents with children with autism. Thesis contains theoretical and practical part. In the theoretical part there are four main chapters. First chapter is describing the autism spectrum disorder, its historical progress, characteristics of disorders and the triad of the problematical regions. Second chapter belongs to family, its functioning, base structures and functions. In third chapter thesis deals with the problematics of family with children with the disorder. In the last chapter thesis deals with problematics of family with child with the autism spectrum disorder. In this chapter there are reactions of parents after the diagnosis, problematics of sibling and living with individual with autism spectrum disorder. Practical part is the qualitative research realized by dialogues with parents with child with autism. Parents have also completed the SQUALA questionnaires. Target of the research is to map the quality of life of the parents with child with autism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Klimperova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimperova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce266,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimperova - oponent.pdfPosudek oponenta práce216,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimperova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce127,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8077

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.