Title: Klima školní třídy na ZŠpraktické v Horšovském Týně
Other Titles: The spirit of the classroom in The practical elementary school in Horšovský Týn
Authors: Havlíčková, Pavlína
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8082
Keywords: klima školy;klima školní třídy;prostředí;atmosféra;žák;učitel
Keywords in different language: school climate;school classroom climate;environment;atmosphere;student;teacher;student behavior
Abstract: Bakalářská práce "Klima školní třídy na ZŠ praktické v Horšovském Týně" má dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá pojmem klima školní třídy. Nahlíží na něj jako na jev, který má velký vliv na celý výchovně vzdělávací proces. Vymezuje faktory ovlivňující jeho utváření, zabývá se jednotlivými přístupy jeho zkoumání. Také jsou objasněny pojmy atmosféra a prostředí, je zde popisován učitel i žák. Praktická část je věnována výzkumu. Byl proveden na ZŠ praktické v Horšovském Týně. Dále následuje interpretace výsledků a vyhodnocení dotazníků.
Abstract in different language: Bachelor Thesis "Classroom Climate at the primary school in Horšovský Tyn" has two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the concept of climate in the classroom. It shows it as a phenomenon, which has great influence on the entire educational process. It identifies factors influencing its formation, it deals with different approaches of its research. There are also clarified concepts: "atmosphere" and "environment". This Bachelor Thesis describes teacher and pupil behavior and the causes of behavioral disorders. The practical part is devoted to research which was carried out at the primary school in Horšovský Tyn. This is followed by interpretation of results and evaluation of questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Havlickova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Havlickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,92 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce277,39 kBAdobe PDFView/Open
Havlickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.