Název: Klima školní třídy na ZŠpraktické v Horšovském Týně
Další názvy: The spirit of the classroom in The practical elementary school in Horšovský Týn
Autoři: Havlíčková, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8082
Klíčová slova: klima školy;klima školní třídy;prostředí;atmosféra;žák;učitel
Klíčová slova v dalším jazyce: school climate;school classroom climate;environment;atmosphere;student;teacher;student behavior
Abstrakt: Bakalářská práce "Klima školní třídy na ZŠ praktické v Horšovském Týně" má dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá pojmem klima školní třídy. Nahlíží na něj jako na jev, který má velký vliv na celý výchovně vzdělávací proces. Vymezuje faktory ovlivňující jeho utváření, zabývá se jednotlivými přístupy jeho zkoumání. Také jsou objasněny pojmy atmosféra a prostředí, je zde popisován učitel i žák. Praktická část je věnována výzkumu. Byl proveden na ZŠ praktické v Horšovském Týně. Dále následuje interpretace výsledků a vyhodnocení dotazníků.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor Thesis "Classroom Climate at the primary school in Horšovský Tyn" has two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the concept of climate in the classroom. It shows it as a phenomenon, which has great influence on the entire educational process. It identifies factors influencing its formation, it deals with different approaches of its research. There are also clarified concepts: "atmosphere" and "environment". This Bachelor Thesis describes teacher and pupil behavior and the causes of behavioral disorders. The practical part is devoted to research which was carried out at the primary school in Horšovský Tyn. This is followed by interpretation of results and evaluation of questionnaires.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Havlickova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce412,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova - oponent.pdfPosudek oponenta práce277,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce103,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8082

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.