Název: Problematika agresivity a šikany na 2. stupni ZŠ
Další názvy: The issue of aggressiveness and bullying at the lower secondary schools
Autoři: Kosturová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Szachtová, Alena
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8088
Klíčová slova: agrese;agresivita;šikana;oběť;agresor;řešení šikany;formy šikany;druhy šikany;projevy šikany
Klíčová slova v dalším jazyce: aggressiveness;aggression;bullying;victim;aggressor;solution of bullying;forms of bullying;kinds of bullying;acts of bullying
Abstrakt: Bakalářská práce Problematika agresivity a šikany na 2. stupni základních škol je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část popisuje formy a projevy šikany v obecné rovině, ale také speciálně ve školním prostředí. Jsou zde také uvedeny postupy při řešení šikany, některé metody prevence a výčet organizací, s kterými je možno spolupracovat. V závěru teoretické části jsou popsány konkrétní případy a pohled na šikanu ve škole z hlediska trestního práva. Praktická část obsahuje výzkum provedený metodou dotazníkového šetření ve skupině učitelů a žáků na Základní škole Zárečná v Tachově. Mezi dětmi se výzkum zaměřoval na zjištění míry výskytu šikany v této škole, informovanosti o projevech šikany a důvěře k pedagogickým pracovníkům. Ve skupině učitelů byl výzkum zaměřen na posouzení míry agresivity žáků, schopnosti případnou agresivitu zvládnout, informovanost a dostatečnou znalost postupů při vyšetřování případů šikany.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis The Issue of Aggressiveness and Bullying at The Lower Secondary School is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the forms and the acts of bullying in common and also in specific settings. There is also described the process of solving bullying, some methods of prevention a some organisations which can cooperate with school. In the conclusion of theoretical part some particular cases of bullying can be found as well as legal enactments. The practical part contains the research made by the method which uses a questionnaire. The research was made with the group of teachers and pupils from the primary school Zárečná in Tachov. The research among the pupils focused on the frequency of bullying in their school, how are they informed about bullying and the faith in pedagogical employees. The research among the teachers focused on the level of aggressiveness of pupils in their school and the ability to solve the aggressiveness of pupils. It was also focused on how they are informed about bullying and on knowledge how to solve it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kosturova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosturova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosturova - oponent.pdfPosudek oponenta práce299,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosturova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.