Název: Znaky kresebného projevu u dětí s autismem
Další názvy: Characters of drawing expression of children with autism
Autoři: Kučerová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Kosíková, Věra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8096
Klíčová slova: autismus;kresba;dítě;PAS
Klíčová slova v dalším jazyce: autism;PAS;children;characters
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou autismu se zaměřením na dětskou kresbu. Je členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky autismu a následovně do problematiky dětské kresby. Nejprve se zabývá vymezením pojmu autismus a vývojem autismu z historického hlediska, dále etiologií a symptomy, zejména tzv. autistickou triádou. Jsou zde rozebrány také diagnostické metody pro stanovení či vyloučení poruch autistického spektra. Práce se zabývá také výskytem autismu a v neposlední řadě klasifikací poruch dle mezinárodní klasifikace MKN10 a DSM-IV. Dále je v teoretické části rozebrána dětský kresebný projev, jeho vývoj od raného věku po dospělost, a diagnostické metody vyuţívající kresbu. Jsou zde uváděny specifické vývojové znaky, které se objevují při kresbě lidské postavy a také při kresbě rodiny jako diagnostického prostředku. Další část této práce je praktická. Skládá se z výzkumné sondy provedené na dětech s Aspergerovým syndromem, atypickým autismem a dětským autismem. Tato část se snaţí prokázat rozdíly mezi kresbou autistických dětí a dětí "normálních" za pouţití Testu začarované rodiny a kresby pána.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issues of autism and it is especially focused on the drawing of autistic children. The thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical part discusses generally autism and also the topic of children´s drawing. First, it deals with the definition of autism and its development in historical terms. Then it discusses etiology and symptoms, especially the autistic triad. The diagnostic methods for the determination or the exclusion of the autistic spectrum disorders are also analyzed. In other chapters, the thesis focuses on the incidence of autism and the clasification of disorders according to the international classification MKN10 and DSM-IV. The theoretical part includes the analysis of children´s drawing, its development from childhood to adulthood and the diagnostic methods using drawing. There are given specific development characters that appear in the drawing of a human figure and in the drawing of family as the diagnostic method. After the theoretical part, there is the practical one. It consists of researches of children with Asperger syndrome, atypical autism and child autism. This part tries to show the differences between drawings of autistic children and "normal" children using the test of an enchanted family drawing and the drawing of a man.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Monika Kucerova - BP.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce217,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kucerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce119,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8096

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.