Název: Motivace žáků na střední škole
Další názvy: Motivation of students in high school
Autoři: Holfeldová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8113
Klíčová slova: vnější motivace;teorie motivace;dynamika a zákony motivace;vnitřní motivace;školní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: external motivation;theories of motivation;dynamics and principles of motivation;internal motivation;school environment
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivace žáků na střední škole. Teoretická část obsahuje základní pojmy, rozděluje motivaci na uvědomovanou a neuvědomovanou, primární a sekundární. Pro nás byla důležitá sekundární motivace, která úzce souvisí s motivací k učení a školním prostředím. Popsali jsme teorie motivace a určili si vnitřní a vnější motivy, dynamiku a zákony motivace. Empirická část zahrnuje výzkum, který byl uskutečněn pomocí dotazníku. Zkoumali jsme postoje a názory žáků, které sloužily jako podklady pro zpracování a vyhodnocení hypotéz.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concerned on the motivation of high school students. The theoretical part of the thesis includes the basic concepts, which divides motivation to conscious and unconscious, to primary and secondary. The secondary motivation is important for us and is narrowly related with motivation for learning and school environment. We described theories of motivation and we determined internal and external motives, dynamics and principles of motivation. The empirical part includes research made with help of questionnaire. We researched student´s attitudes and convictions and these informations were sources for hypothesis, processing and assessment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Holfeldova M.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holfeldova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holfeldova - oponent.pdfPosudek oponenta práce371,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holfeldova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce88,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8113

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.