Název: Americká armáda v Plzni 1945 a její obraz v dobovém tisku
Další názvy: The U. S. Army in Pilsen 1945 and her image in the period press
Autoři: Peleška, Michal
Vedoucí práce/školitel: Křížová, Markéta
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8136
Klíčová slova: Plzeň;americká armáda;periodický tisk;regionální tisk;američtí vojáci v Plzni;2. světová válka;ideologie;stereotypy;baseball;Walter Ducloux
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;american army;period press;regional press;american soldiers in Pilsen;second world war;ideology;stereotype pictures;baseball;Walter Ducloux
Abstrakt: Diplomová práce nazvaná Americká armáda v Plzni 1945 a její obraz v dobovém tisku je zaměřena na různé způsoby, jakými tehdejší regionální a celostátní tisk informoval o přítomnosti americké armády v Plzni. Hlavní pozornost práce je soustředěna na přítomnost amerických vojáků v období po osvobození města až do oficiálního odchodu amerických jednotek z Československa na konci listopadu 1945. Jako primární zdroj byla použita periodika nacházející se ve sbírkách novin Studijní a vědecké knihovny plzeňského kraje, Státního oblastního archivu v Plzni, Archivu města Plzně a Národní knihovny České republiky. V rámci témat pojednávajících o různých konfliktech byly kromě novinových zpráv využity i archivní materiály Státního oblastního archivu v Plzni, uložené ve fondu Policejní ředitelství Plzeň 1918 - 1950. Zvláštní zřetel v rámci jednotlivých tematicky vymezených kapitol je věnován některým, často i poněkud stereotypně působícím obrazům, jejichž prostřednictvím měla občas česká společnost tendenci na přítomné Američany pohlížet. Určitá pozornost byla věnována i přítomnosti případných ideologicky zabarvených výpadů vůči americké armádě ze strany komunistického tisku.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis, entitled The U.S. Army in Pilsen 1945 and her image in the period press, studies the various ways in which the then-regional and national press provided information about the presence of the American army in Pilsen. The thesis focuses on the presence of American soldiers in Pilsen in the period starting after the towns liberation until the time American troops officially left Czechoslovakia in late November 1945. The primary source used consists of periodicals archived by the Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, Státní oblastní archiv v Plzni, Archiv města Plzně and Národní knihovna České republiky. For individual topics discussing various conflicts, information from materials of the Státní oblastní archiv v Plzni archived in the Policejní ředitelství Plzeň 1918 - 1950 fund was used, in addition to newspaper articles. Within the individual thematic chapters, special attention is paid to some, sometimes also somewhat stereotypical, pictures of how Czech society tended to see the Americans present. Some attention has also been paid to the presence of any potential ideologically coloured attacks on American youth by the Communist press.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP M. Peleska Americka armada 1945 v tisku.pdfPlný text práce403,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska_posudke oponenta.pdfPosudek oponenta práce991,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce456,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.