Název: Osvobození Klatovska americkou armádou roku 1945
Další názvy: The Liberation of Klatovy Region by U.S. Armz in 1945
Autoři: Suková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8157
Klíčová slova: osvobození Klatovska;osvobození západních Čech;demarkační linie;americká armáda;květnové povstání;československá samostatná obrněná brigáda;druhá světová válka;1945
Klíčová slova v dalším jazyce: liberation of Klatovy region;kiberation of western Bohemia;demarcation line;US army;may uprising;czechoslovak independent armoured brigade;second world war;1945
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje osvobození americkou armádou na Klatovsku roku 1945. První část práce analyzuje osvobození západních Čech z všeobecného hlediska. Zabývá se okolnostmi stanovení demarkační čáry, jež určovala teritoria působení spojeneckých armád. Analyzuje podmínky vstupu americké armády na území předmnichovského Československa a následně americkou ofenzivu do Protektorátu Čechy a Morava. Dále se zabývá květnovým povstáním v Čechách, které je nedílnou součástí osvobození. Poslední kapitola první části se věnuje Československé samostatné obrněné brigádě z Velké Británie, která se pod velením americké armády podílela na zajišťování osvobozeného území v západních Čechách. Druhá část práce analyzuje osvobození americkou armádou v Klatovech a okolních obcích. Další kapitola této části zachycuje osvobození a pobyt americké armády v primárních pramenech Klatov a okolních obcí. Poslední kapitola druhé části analyzuje zápisy o Československé samostatné obrněné brigádě v kronikách obcí na Klatovsku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyzes the liberation by the U.S. Army in Klatovy region in 1945. The first part analyzes the liberation of Western Bohemia in general perspective. It deals with the circumstances which let to set out the line of demarcation, which determined the effect of territories of the Allied armies. It analyzes the conditions of entering the U.S. Army in Czechoslovakia and the American offensive in the Protectorate of Bohemia and Moravia. It also deals with the May uprisings in Bohemia, which is an integral part of liberation. The last chapter of the first part is devoted to Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group from the UK, which involved in ensuring the liberated territory in Western Bohemia under the command of the U.S. Army. The second part analyzes the liberation by the U.S. Army in Klatovy and surrounding cities. The next chapter of this part shows the liberation of U.S. military and stays in primary sources of Klatovy and surrounding cities. The last chapter of the second part analyzes the records of the Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group in the annals of cities in Klatovsko.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Petra Sukova.pdfPlný text práce725,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sukova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce374,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.