Title: Obraz proměny života v Zelené Lhotě a Hamrech po příchodu reemigrantů
Other Titles: The Picture of Life Changes in the Zelená Lhota and Hamry after the Arrival of Reemigrants
Authors: Tomanová, Barbora
Advisor: Morávková, Naděžda
Referee: Woitsch, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8158
Keywords: Hamry;Zelená Lhota;nové osídlení;reemigrace
Keywords in different language: Hamry;Zelená Lhota;new Settlement;Reemigration
Abstract: Hamry a Zelená Lhota představují mikroregion jihozápadního pohraničí, jehož charakter se v důsledku nuceného vysídlení původního německého obyvatelstva a nového osídlení zcela proměnil. V důsledku přerušení tradic došlo k zániku drobného průmyslu, jenž zde byl rozvíjen, a řemesel, jež byla typická pro tuto oblast. Původní obilnářské zemědělství bylo přetvořeno na pastvinářské. Z důvodu neatraktivnosti oblasti byla oblast osídlena ze značné části reemigranty. Ti se podíleli na tvorbě nové lokální společnosti, která se díky existujícím vazbám mezi těmito novoosídlenci a příznivým místním podmínkám podařilo vytvořit. Jednalo se o heterogenní společnost tvořenou různými kulturami existujících vedle sebe a navzájem se ovlivňujících. Práce na základě výpovědí pamětníků, jež jsou podloženy archivními prameny, mapuje jednotlivé změny, ke kterým ve vybraném mikroregionu došlo a představuje, jakým způsobem se utvářela jeho nová společnost. Součástí práce je také obecný nástin problematiky nového osídlení a reemigrace. Jedná se o první práci věnující se v rámci novosídlenecké problematiky tomuto regionu.
Abstract in different language: Hamry and Zelená Lhota represent micro region of southwestern border, whose character is completely changed due to the result of forced displacement of the German population and of the new coming population. As a result of the discontinuation of traditions came to extinction of retail industry, which was developed here, and handicrafts, which were typical for this area. Original cereal agriculture was transformed to pasture. Due to the unattractiveness of the area was inhabited by a large part of re-emigrants. Those involved in the creation of new local society that through existing links between these new settlers and favorable local conditions had created. It was a heterogeneous society composed of various cultures existing side by side and at same time it was reciprocal influencing. Work on the testimony of witnesses, which are supported on archival sources, mapping the various changes that have occurred in the selected micro region and presents how the new company was shaping. The work also provides a general outline of the issue of new settlements and re-emigration. This is the first work dealing with the problem of new settlement of this region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Tomanova, 2013, Obraz promeny zivota v Zelene Lhote a Hamer po prichodu reemigrantu.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Tomanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce503,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.