Title: Výukové pomůcky v praxi učitele odborného výcviku
Other Titles: Educational aids in the practice of a teacher of technical training
Authors: Doležel, Jan
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8174
Keywords: výukové pomůcky;odborná učebna;asynchronní motor;diagnostika;kompenzace jalového výkonu;fázoměr;překompenzování;indukční zátěž
Keywords in different language: educational aids;special classroom of electrical engineering;asynchronous motor;diagnostics;compensation of wattless output;phase meter;overcompensation;inductive load
Abstract: Tato práce pojednává o výukových pomůckách v praxi učitele odborného výcviku. Na začátku je proveden krátký pohled do historie používání výukových pomůcek a jejich využívání obecně. Dále se práce zabývá výukovými pomůckami v odborné učebně elektrotechniky a přípravou učitele na výuku. V další kapitole je zmínka o specifických výukových pomůckách používaných při výuce elektrotechniky a je zmíněna bezpečnost při používání těchto pomůcek. Jedna kapitola se věnuje praktickému ověření výukové pomůcky pro vysvětlení kompenzace jalového výkonu při výuce na SPŠE v Plzni. Další kapitoly jsou věnovány dvěma výukovým pomůckám: kompenzaci jalového výkonu a diagnostice závad na asynchronním elektromotoru. Je popsána výroba těchto pomůcek, jejich používání při výuce a didaktický cíl při jejich používání. V přílohách jsou fotografie zmiňovaných pomůcek a schémata jejich zapojení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with educational aids in the practice of a teacher of technical training. Introduction briefly summarizes history of utilization of teaching aids and their function in general. Teaching aids in a special classroom of electrical engineering are addressed in following sections together with teacher?s preparation for the lessons. Next chapter mentions specific electrical teaching aids with emphasis on safety measures during their use. The following chapters are devoted to specific teaching aids serving for compensation of the wattless output and diagnostics of an asynchronous motor, respectively. Making of these educational aids, their utilization in the classroom and didactic purpose of their use are described into details. Snapshots of the teaching aids and their respective schematic diagrams are included in appendices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Jan Dolezel.pdfPlný text práce32,77 MBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_vedouciho_Dolezel.pdfPosudek vedoucího práce101,16 kBAdobe PDFView/Open
Dolezel - BP opon..pdfPosudek oponenta práce136,05 kBAdobe PDFView/Open
Dolezel - prot..pdfPrůběh obhajoby práce45,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.