Název: Nahradí notebooky a tablety školní sešity a učebnice?
Další názvy: Will laptops and tablets replace school notebooks and textbooks?
Autoři: Junková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8175
Klíčová slova: interaktivní tabule;netbook;interaktivní učebnice;multimediální učebna;Vzdělání 21;Flexibook;interaktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: interactive whiteboard;netbook;interactive coursebooks;multimedia classroom;Education 21;Flexibook;interactivity
Abstrakt: Cílem této práce bylo přiblížit proces modernizace výuky v českých školách. Snažila jsem se v ní popsat čtenáři způsob života a zvyky dnešní generace dětí, aby bylo jasné, proč musí projít stávající způsob vyučování nutnou inovací. Popsala jsem, jakými technikami a didaktickými pomůckami lze digitalizovat vyučování a představila projekty, které pomohou školám zajistit finance na potřebné vybavení. Cílem práce je ukázat čtenáři, jak moderní výuka vypadá, proto jsem oslovila soukromé gymnázium EDUCANet Praha, jehož paní ředitelka byla tak ochotná, že mi dovolila zúčastnit se několika vyučovacích hodin a pracovat společně s žáky i učiteli, dle mých potřeb. V praktické části jsem oslovila ty soukromé a státní školy, které mají s moderní výukou již zkušenosti, popř. jsou přihlášeny do některého z projektů, aby se se mnou podělili o svoje zkušenosti a nápady, jak co nejsnáze začlenit tyto nové technologie do výuky tak, aby byly co nejefektivněji využity.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis was to become familiar with the process of modernisation of teaching at Czech schools. I tried to introduce the way of life and habits of contemporary generation of pupils to the reader in order to show why the style of teaching needs to go through a necessary innovation. I described what technical and didactical aids can be used to digitise lessons and introduced projects that may help schools provide finance for necessary equipment. The aim is to show the readers what a modern lesson looks like, therefore I asked the private grammar school EducaNET Praha for help. Its headmistress was willing to let me take part in several lessons and work together with the pupils and teachers the way I needed. In the practical part I asked the private and state schools that have some experience with modern teaching or that are signed in a project to share their experience and ideas how to include new technologies into lessons the easy way so that they were used efficiently.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
junkova_ver2.pdfPlný text práce521,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova - BP ved..pdfPosudek vedoucího práce92,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova - opon..pdfPosudek oponenta práce124,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Junkova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.